Przetargi.pl
Aktualizacja oprogramowania IBM i2 wraz z usługą telefonicznej asysty technicznej

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 001020861
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja oprogramowania IBM i2 wraz z usługą telefonicznej asysty technicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania dla wersji i ilości oprogramowania posiadanego przez użytkownika: a) IBM i2 iBase Designer - 22 szt. b) IBM i2 Analyst’s NOTEBOOK - 22 szt., w tym w szczególności: 1) telefoniczną asystę techniczną w zakresie dotyczącym eksploatacji w/w oprogramowania w godzinach (min 8:30-15:30) w dni robocze Zamawiającego. 2) dostarczanie nowych wersji oprogramowania (niezwłocznie po wytworzeniu nowej wersji przez producenta). W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający otrzymuje nowe wersje oprogramowania na nośnikach lub poprzez udostępniony przez Wykonawcę zasób internetowy. 3) dostarczenie dokumentów licencyjnych oraz innych dokumentów, koniecznych dla kompletnej i prawidłowej realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,- zł (słownie: cztery tysiące zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu Nr 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000 Informacja dla Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: • Nazwa Banku Zamawiającego: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu • Kod BIC: NBPLPLPW • Numer rachunku w standardzie IBAN: PL 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000 5. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego: ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 53-333 Wrocław, II piętro - pok. nr 234 - I Dział Rachunkowości Budżetowej. 6. Wykonawca musi wnieść wadium przed upływem terminu opisując dopiskiem: „Wadium w postępowaniu na aktualizację oprogramowania IBMi2 0201-ILZ.260.64.2018” 7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W przypadku wpłaty wadium w formie pieniądza kopię dowodu wykonanej operacji należy załączyć do oferty. 9. Zwrot i ewentualna utrata wadium nastąpi w trybie przewidzianym w art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach