Przetargi.pl
Administrowanie części współwłasności obiektu XV piętrowego (wieżowiec) będącej siedzibą Izby Skarbowej w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1

Izba Skarbowa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8503600 , fax. 017 8521130
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8503600, fax. 017 8521130
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.is.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie części współwłasności obiektu XV piętrowego (wieżowiec) będącej siedzibą Izby Skarbowej w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach administrowania części 10/30 współwłasności obiektu XV- to piętrowego (wieżowiec piętra X-XV) będącej siedzibą Izby Skarbowej w Rzeszowie przy ulicy Geodetów 1, do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Utrzymanie w ciągłej sprawności wszystkich instalacji i urządzeń technicznych niezbędnych do dostaw mediów na potrzeby Zamawiającego służących całemu obiektowi, w tym zlecanie konserwacji, badań technicznych i utrzymanie w sprawności 4 wind osobowych, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie wymienionych urządzeń. 2. Zabezpieczenie oświetlenia powierzchni wspólnych oraz współużytkowanych na XV piętrze. 3. Utrzymywanie czystości powierzchni wspólnych wewnątrz i na zewnątrz budynku (chodniki, klatki schodowe, korytarze, schody zewnętrzne, drogi pożarowe, parkingi). Utrzymanie czystości powierzchni wspólnych wewnątrz budynku będzie polegać na sprzątaniu min. raz w tygodniu, natomiast na zewnątrz obiektu utrzymanie stanu zgodnego z warunkami BHP w zależności od warunków atmosferycznych. 4. Wyposażenie wspólnych części budynku w podręczny sprzęt gaśniczy oraz utrzymanie instalacji hydrantowej w gotowości poprzez okresowe próby oraz legalizację w/w instalacji. 5. Oznakowanie wspólnych klatek schodowych znakami p.poż oraz utrzymanie w sprawności instalacji ROP, oddymiającej oraz czujników ostrzegawczych na wypadek pożaru we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego. 6. Systematyczny wywóz nieczystości z kontenerów. 7. Zabezpieczenie i całodobowa ochrona części użytkowanego przez Zamawiającego budynku oraz dozór przez portiera w systemie całodobowym. 8. Zabezpieczenie zdawanych kluczy do pomieszczeń Zamawiającego, przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego, obsługa systemów służących ochronie części obiektu zamontowanych na obiekcie, które są obsługiwane z portierni. 9. Zainstalowane systemy monitorujące obejmują cały budynek. 10. Realizacja przedmiotu zamówienia w związku z uwarunkowaniami technicznymi oraz faktem współwłasności budynku wymaga współpracy i uzgodnień z podmiotem administrującym nieruchomością, który aktualnie wykonuje zadania będące przedmiotem niniejszego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.is.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach