Przetargi.pl
Adaptacja projektu powtarzalnego i wybudowanie nowej siedziby Posterunku Policji w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja projektu powtarzalnego i wybudowanie nowej siedziby Posterunku Policji w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie - adaptacja wielobranżowej dokumentacji pro¬jektowej wraz budową obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Posterunek Policji w Świętajnie - budowa nowej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej". Projektem wyjściowym do adaptacji jest projekt wykonawczy budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Dubeninkach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29-31 ustawy wskazano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PF-U) zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenia ruchomego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia wskazuje pkt. 1.1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do projektu budowlanego oraz wykonania robót wskazuje pkt. 2 tego programu. 5. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu. 8. Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w PF-U, zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego nazwy, rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego lub równoważne o tym samym lub wyższym standardzie. 10. Zamawiający za asortyment równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w PF-U, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany materiał lub urządzenie jest równoważny do określonego w PF-U. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Szczegółowy opis udzielania zaliczek określono w paragrafie 13 wzoru umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ. 12. Fakturowanie: częściowe, po zakończeniu określonego harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu robót, którego ilości i prawidłowe wykonanie potwierdzi inspektor nadzoru. 13. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 14. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 18.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (jeżeli dotyczy). W takim przypadku Podwykonawca powienien również spełniać warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 19. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały w paragrafie 9 projektu umowy (Załacznik Nr 7 do SIWZ), których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 20. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 21.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 25. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 26. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane w niezbędnym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (na lub w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ); 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy (na lub w oparciu o załącznik nr 1a do SIWZ); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ); 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ); 5) wykaz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (na lub w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ); 6) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego – jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach