Przetargi.pl
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI SZPITALNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SP ZZOZ Szpital w Iłży

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ogłasza przetarg

 • Adres: 27100 Iłża, ul. Bodzentyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6163175 w. 52, 6163063 , fax. 486 163 175
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
  ul. Bodzentyńska 17
  27100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 048 6163175 w. 52, 6163063, fax. 486 163 175
  REGON: 67090229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaliza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI SZPITALNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SP ZZOZ Szpital w Iłży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ - Szpital w Iłży” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ: - Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta oprócz oświadczenia wymienionego punkcie III.3 musi zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach