Przetargi.pl
„Adaptacja i remont pomieszczeń Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku położnictwo”

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 243 665 400 , fax. 243 665 421
 • Data zamieszczenia: 2021-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  Pl. Dąbrowskiego 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 243 665 400, fax. 243 665 421
  REGON: 61103840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mazowiecka.edu.pl/uVufSxPF/postepowanie-objete-prawem-zamowien-publicznych
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja i remont pomieszczeń Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku położnictwo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do adaptacji powierzchni dydaktycznej zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją techniczną wielobranżową w Budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2, w celu stworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku położnictwo, w ramach realizacji projektu pn. „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Adaptacja obejmuje prace remontowo-budowlane branży budowlanej, elektrycznej – teletechnicznej oraz sanitarnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Przedmiotowe roboty budowlane obejmują prace adaptacyjne istniejących sal dydaktycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacje wod-kan, c.o., gazów medycznych, elektryczną i teletechnicznej). Ogólny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie: a) robót budowlanych: roboty rozbiórkowe, prace murarskie, prace montażowe stalowych elementów konstrukcyjnych, montaż stolarki drzwiowej, wymian wykładzin, montaż sufitów podwieszanych kasetonowych, prace glazurnicze, prace malarskie. b) robót instalacji sanitarnej: wewnętrzna instalacja wody włączoną do istniejącej instalacji, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacji, wykonanie instalacji gazów medycznych, relokacja hydrantów wraz z infrastrukturą, c) robót instalacji elektrycznej i teletechnicznych: demontaż istniejącej instalacji wraz z osprzętem, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, przebudowa rozdzielnicy rozdzielczej RK i TK oraz T2 i T3 oraz budowę rozdzielnicy TK, budowa instalacji oświetleniowej, nagłośnienia oraz AV. d) towarzyszących robotom budowlanych: przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia, wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji, porządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywróceniu go do stanu jak sprzed rozpoczęcia inwestycji wraz z wywozem i utylizacją gruzu, przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty) w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów. Załączone przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są obligatoryjne dla Wykonawcy, mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia. Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie. Informacje dodatkowe: Wykonawca zapewni Kierownika budowy zgodnie z realizowanymi branżami. Kierownik budowy posiada 18 miesięczne doświadczenie do prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w na jednym lub kilku zabytkach łącznie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu poświadczenie np. protokół, referencje), iż Kierownik budowy posiada wyżej opisane doświadczenie, tj. świadczył wyżej wskazaną usługę należycie. Do obowiązków Wykonawcy należy Dziennik Budowy, sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: a) Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym; b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych w odpowiednich branżach (zwane "STWiORB"), zwanej dalej także "dokumentacją techniczną". Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. UWAGA: Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:  tej samej wytrzymałości,  tej samej trwałości,  o tym samym poziomie estetyki urządzenia,  parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji,  spełniać te same funkcje,  posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia przed podpisaniem umowy harmonogramu realizacji robót oraz kosztorysu ofertowego. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy szczegółowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach