Przetargi.pl
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
  ul. Krakowskie Przedmieście 66
  00-322 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 384655657
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach