Przetargi.pl
Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego oraz adaptacja części pomieszczeń parteru na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598635249 , fax. 598635249
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Węgrzynowicza 13
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598635249, fax. 598635249
  REGON: 770901505
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego oraz adaptacja części pomieszczeń parteru na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania pn.: Adaptacja części pomieszczeń IV piętra na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału Pediatrycznego oraz adaptacja części pomieszczeń parteru na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych, zwanych dalej „robotami”. 2. Wykonanie robót budowlanych dzieli się na trzy etapy:  etap I - Przebudowa części Oddziału Pediatrycznego (od pomieszczenia nr 47 do nr 53 - lokalizacja pomieszczeń na IV piętrze budynku głównego),  etap II - Adaptacja i przebudowa części pomieszczeń IV p. na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego (pozostała część pomieszczeń IV. piętra budynku głównego w kierunku ul. Zwycięstwa),  etap III - Adaptacja części pomieszczeń parteru na potrzeby Psychiatrycznej Izby Przyjęć. 3. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe oraz częściowa przebudowa istniejących pomieszczeń, w celu dostosowania ich do planowanej funkcji. Prace remontowe będą zasadniczo polegały na przywróceniu funkcjonalności okładzin pomieszczeń i dostosowaniu ich do planowanej funkcji, natomiast przebudowa będzie polegała na częściowym wykonaniu nowego podziału funkcjonalnego, w szczególności w obrębie zespołów higieniczno-sanitarnych oraz na modernizacji i przebudowie instalacji wewnętrznych. Ponadto planuje się wykonanie okratowania okien w obrębie Oddziału Psychiatrycznego oraz Psychiatrycznej Izby Przyjęć wraz z wymianą szyb w istniejących oknach na szyby bezpieczne oraz montaż zamków w klamkach okien. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno - użytkowy (PFU), stanowiący Załącznik 9 do SIWZ. PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji technicznej zgłoszeniowej załączonej do programu funkcjonalno-użytkowego- w zakresie robót opisanych w zgłoszeniu i programie funkcjonalno-użytkowym. 6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji technicznej projektowanych krat w oknach Oddziału Psychiatrycznego oraz Psychiatrycznej Izby Przyjęć. Przed przystąpieniem do realizacji dokumentacja techniczna winna uzyskać akceptację zamawiającego. 7. Wykonawca sporządzi dokumentacje techniczną instalacji wewnętrznych objętych przebudową i przedstawią ją do akceptacji Zamawiającemu, w zakresie instalacji elektrycznej, wodnej, c.w.u., grzewczej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej (monitoring, informatyczna), gazów medycznych. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem opracowania według dokumentacji technicznej zgłoszeniowej oraz dodatkowej dokumentacji objętej uzgodnieniem z Zamawiającym. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca. 11. Wykonawca, w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, opracuje i przekaże Zamawiającemu Kosztorys Ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowić będzie materiał pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i służyć będzie, między innymi do: 1) tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 2) określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo, 3) jako dokument źródłowy do wyceny rozwiązań zamiennych i robót zaniechanych, 4) ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów, 5) jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji. 12. Z uwagi na fakt prowadzenia części robót w czynnym obiekcie, Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego - Kierownikiem Działu Technicznego lub inną upoważnioną osobą przed rozpoczęciem ich wykonywania tak, aby zapewnić maksymalnie małą uciążliwość dla funkcjonowania Szpitala.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wypełnione oświadczenie w sprawie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę Ewentualne pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach