Przetargi.pl
Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznzie do wymogów ppoż

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Zacisze Boczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181800, 6181815 , fax. 326 181 801
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
  Zacisze Boczna 3
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181800, 6181815, fax. 326 181 801
  REGON: 27107683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznzie do wymogów ppoż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie przy ul. Fredry 16 do wymogów ppoż, roboty budowlane w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 944 m2 obejmują: - wykonanie instalacji hydrantowej z wężem półsztywnym o śr. 25 mm, - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego poziomych dróg komunikacji służących celom ewakuacji, - zapewnienie właściwych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, - zapewnienie właściwej długości dojść ewakuacyjnych poprzez wykonanie dojścia do nieużytkowanych pomieszczeń i klatki schodowej, - obudowę klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi, - montaż klap dymowych oddymiających klatki schodowe oraz systemu napowietrzania, - wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę rulonową PCV, - wykonanie sanitariatu przy sali 2.9 na I piętrze, - modernizacja pomieszczeń zmywalni i wydawalni posiłków na I piętrze, - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, - malowanie wszystkich pomieszczeń, zgodnie z: 1.1. Projektem budowlano-wykonawczym remontu pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 1.2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ, 1.3. Specyfikacją techniczną wykonania robót elektrycznych oświetlenia ewakuacyjnego – remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SIWZ, 1.4. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; instalacja hydrantowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej – remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmian a sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiącą Załącznik Nr 4 do SIWZ, 1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru, stanowiącą Załącznik Nr 5 do SIWZ, 1.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu oddymiania, stanowiącą Załącznik Nr 6 do SIWZ, Wykonawca powinien zapewnić kontenery magazynowe na okres wykonania remontu o pojemności minimum 32 m3 w celu składania w nich wyposażenia przedszkola w trakcie wykonywania robót. 2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiar robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 2.1. Przedmiar robót na roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2.2. Przedmiar robót na roboty sanitarne – remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ, 2.3. Przedmiar robót na roboty elektryczne – na remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ, 2.4. Przedmiar robót dotyczący oddymiania grawitacyjnego i odprowadzania ciepła z klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie z dostosowaniem do przepisów ppoż oraz adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ, 2.5. Przedmiar robót dotyczący systemu sygnalizacji pożaru w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaworznie, stanowiący Załącznik Nr 11 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wniesie wadium w wysokości 12.000,00 PLN w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi zostać uznane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert, określonym w Dziale XV pkt 1 SIWZ. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, do formularza ofertowego wykonawca załączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokument ustanowiącego wadium, natomiast oryginał tego dokumentu składa odrębnie w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie przy ul. Zacisze – Boczna 3. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach