Przetargi.pl
Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1-go Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 787 001 , fax. 324 762 952
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Nieruchomości
  ul. 1-go Maja 55
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 324 787 001, fax. 324 762 952
  REGON: 27120497100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.jastrzebie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utworzeniu w budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju: a) na parterze: 4 lokali mieszkalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z pełnym węzłem sanitarnym, utworzenie pomieszczenia sołtysa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Społecznych; b) na piętrze budynku: planowane jest utworzenie 15 lokali o funkcji pomieszczeń tymczasowych wraz z ogólnodostępnym węzłem sanitarnym. c) zakres robót obejmuje również zagospodarowanie terenu. 2) Zakres robót koniecznych do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, na podstawie której wydano pozwolenie na budowę nr: Ar.6740.272.2020 z dnia 24.07.2020 r. (decyzja nr 364/2020) i obejmuje: I. w zakresie zagospodarowania terenu m.in.: - wymianę nawierzchni utwardzonej na nową nawierzchnię z kostki betonowej tylko w miejscach wskazanych dla istniejącej drogi wewnętrznej, - wydzielenie miejsca gromadzenia odpadów stałych, - wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych, - usunięcie chodników, - wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie nowych chodników z kostki betonowej, - niwelację terenu dla wykonania nowego wejścia dla użytkowników lokali tymczasowych, - niwelację terenu dla wykonania połączenia parkingu z pochylnią prowadzącą do mieszkań zlokalizowanych na parterze, - niwelację terenu dla wykonania połączenia istniejącej drogi dojazdowej z układem chodników przy pochylni prowadzącej do części usługowej parteru (sołtys, placówka wsparcia dziennego, centrum usług społecznych). II. branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana: a) parter budynku: w północnej części na parterze budynku zlokalizowano: - pomieszczenie biurowe dla sołtysa zostanie pomniejszone i zostanie wydzielona w nim toaleta, - w pozostałej części tj.: pomieszczenia po byłym sklepie oraz istniejące pomieszczenia świetlicy środowiskowej zostaną dostosowane dla Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Społecznych, w południowej części parteru zostaną zlokalizowane 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych, z których każde zawiera: - aneks kuchenny z komunikacją wewnętrzną, - łazienkę, - pokój mieszkalny. b) na I piętrze budynku zostanie zlokalizowanych: - 15 pomieszczeń tymczasowych - sanitariaty damskie i męskie, c) zakres robót w piwnicy obejmować będzie: - wydzielenie z istniejących pomieszczeń piwnicznych 2 pomieszczenia techniczne ze wstawieniem drzwi p.poż, - wydzielenie z istniejących pomieszczeń piwnicznych projektowane 3 pomieszczenia gospodarcze, - remont istniejącej łazienki, d) Ponadto zakres robót obejmować będzie: - wykonanie izolacji termicznych, przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, - budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściach do budynku, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - termomodernizację budynku. III. branża instalacyjna: W zakresie opracowania zaprojektowano: a) instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - instalacja wody w budynku zasilana będzie z miejskiej sieci wodociągowej za pomocą istniejącego przyłącza wodociągowego. W budynku instalacja rozdzielona zostanie na wodę dla celów bytowych oraz wodę hydrantową z przeznaczeniem na zabezpieczenie ppoż. Ciepła woda podgrzewana będzie w zasobnikowych podgrzewaczach ciepłej wody znajdujących się w piwnicy budynku, b) instalację kanalizacji sanitarnej - instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur z tworzyw sztucznych. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków do studzienek kanalizacyjnych istniejącymi przykanalikami zabudowanymi poza budynkiem. Piony kanalizacyjne wyprowadzone zostaną ponad dach budynku i zakończone wywiewkami, c) instalację centralnego ogrzewania - instalacja centralnego ogrzewania będzie pracowała w oparciu o grzejniki stalowe płytowe zabudowane w każdym z ogrzewanych pomieszczeń budynku. Rozprowadzenie ciepła będzie się odbywało rurami stalowymi oraz rurami z tworzyw sztucznych łączonymi przez zaprasowanie. Regulacja miejscowa temperatury pomieszczeń prowadzona na grzejnikowych zaworach regulacyjnych wyposażonych w głowice termostatyczne. Źródłem ciepła dla instalacji będzie istniejący wymiennik ciepła zabudowany w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego w piwnicy (poza zakresem opracowania), d) urządzenia klimatyzacyjne z funkcją grzania - instalacja klimatyzacji zaprojektowana w oparciu o zabudowę urządzeń klimatyzacyjnych w dwóch pomieszczeniach świetlicy na parterze oraz w pomieszczeniu sołtysa. Dobrane urządzenia posiadają dodatkową funkcję grzania w okresach niższej temperatury zewnętrznej – pomieszczenia świetlicy, sołtysa, e) odprowadzenie wód deszczowych - z dachu budynku poprzez przebudowę czterech przykanalików i zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Utrzymano miejsce podłączenia w istniejących studniach kanalizacyjnych. IV. branża elektryczna: dla potrzeb przebudowy budynku przewidziano kompleksową wymianę urządzeń elektroenergetycznych i zabudowę i rozbudowę rozdzielnic elektrycznych. Zakres robót obejmuje: a) wykonanie nowej instalacji oświetlenia, b) wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, c) wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych i wydzielonych odbiorników, d) wykonanie instalacji odgromowej e) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, f) wykonanie instalacji telewizyjnej, g) wykonanie instalacji domofonowej, h) montaż instalacji fotowoltaicznej. V. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót związanych z termomodernizacją budynku, ekspertyzy chiropterologicznej i ornitologicznej wraz z zaleceniami kompensacji przyrodniczej oraz złożenie wniosku i uzyskanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody - w przypadku potwierdzenia występowania siedlisk chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju. 3) Powyższy opis wskazuje w sposób bardzo ogólny zakres robót, który szczegółowo określony został w dokumentacjach projektowych (Załącznik 11 do SIWZ), STWiOR (Załącznik 12 do SIWZ). Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej SIWZ. Zakres ilościowy został zawarty w przedmiarach robót (Załącznik 13 do SIWZ). Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, które określają jedynie minimalny zakres prac. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną oraz ww. dokumentacją. Zaleca się, aby wycena robót powinna opierać się na opisie robót, przeprowadzonej wizji w terenie oraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności i nakładów. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik 10 do SIWZ). Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. 3.1.) Ww. dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu jn: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej oraz STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. 3.2.) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. 3.3.) W przedstawionej ww. dokumentacji przetargowej mogły zostać wskazane materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania, jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania, tzw. „równoważne”, tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez Zamawiającego oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających równoważność materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie niezbędna do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty z powodu ich „nierównoważności”. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy PZP, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach