Przetargi.pl
„Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Sierosław”

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3261322, , fax. 91 3261429
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
  Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3261322, , fax. 91 3261429
  REGON: 81168551000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawolin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Sierosław”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczeń byłego Gimnazjum na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Sierosław 34. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi: 1) Wyburzenie ścianek działowych 2) Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych 3) Rozebranie okładzin podłogowych i ściennych z płytek ceramicznych , 4) Wykucie otworów w ścianach dla instalacji 5) Rozbiórka urządzeń sanitarnych 6) Wykucie z muru stolarki drzwiowej 7) Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu 1.1. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość i celowość wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu , e -mail na adres kierownik.bio@gminawolin.pl Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w TOMIE II – IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Wolinie, nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 (w tytule przelewu należy wpisać: ZP. 271 .11. 2019.HP ) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 ). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 1) powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Gminę Wolin, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 5. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. . 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w Sekcji III. 3) Ogłoszenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych łub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronic internetowej informacji, o której mowa wart, 86 ust. 5,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w / zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej', o którym mowa w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III. 5) Ogłoszenia, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.5.1) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III. 1.3) Ogłoszenia, natomiast dokumenty o których mowa w Sekcji III.4 ) składa każdy z Wykonawców . Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów ) potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 1 7 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000,1544,1669). Wykonawca wskazuje dostępność dokumentów formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający wskazany dokument pobierze samodzielnie z tych baz danych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach