Przetargi.pl
„Adaptacja boksów magazynu zewnętrznego na terenie KCGO ”

Związek Gmin Karkonoskich ogłasza przetarg

 • Adres: 58-533 Mysłakowice, Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7182415, 7183323 , fax. 757 131 089
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Karkonoskich
  Robotnicza 6
  58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7182415, 7183323, fax. 757 131 089
  REGON: 23003209970000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.karkonosze.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja boksów magazynu zewnętrznego na terenie KCGO ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja zadania pn.„ Adaptacja boksów magazynu zewnętrznego do kompostowania na terenie KCGO” 2. Zakres zamówienia obejmuje w kolejności: a. opracowanie technologii do stabilizacji tlenowej frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, b. przygotowanie zmian do dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowlany ze zmianami „Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów, wraz z adaptacją i rozbudową boksów na reaktory biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji i biosuszania” c. uzyskanie prawomocnej decyzji zmieniającej Decyzję nr 652/2016 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 30.12.2016r. dla zadania Rozbudowa hali technologicznej zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, stosownie do wymogów OPZ; Zmiana j/w , będzie uwzględniać rozbudowę boksów na reaktory biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji i biosuszania oraz zabudową zbiorników na wodę deszczową do celów technologicznych, pozostawiając istniejący projekt budowlany „Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów” Wykonawca wykorzysta posiadane przez Zamawiającego projekty budowlane wraz z decyzjami: • „Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów” • „Adaptacja i rozbudowa boksów na reaktory biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji i biosuszeniu oraz zabudowa zbiorników na wodę deszczową do celów technologicznych 3. Wykonawca zapewni uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji ujętych w prawie polskim oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji ujętych w prawie polskim do wybudowania i użytkowania wybudowanych boksów z wyłączeniem uzyskania zmiany do pozwolenia zintegrowanego. 4. Wykonawca zapewni budowę w oparciu o opracowany projekt budowlany zamienny wraz z prawomocną decyzją zamienną pozwolenia na budowę, zamkniętych boksów mających na celu polepszenie prowadzenia procesu kompostowania frakcji biologicznej wydzielonej z zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem biofiltra. 5. Wykonawca wyposaży instalację w system sterowania procesem stabilizacji. 6. Wykonawca przeprowadzi próby końcowe w/w instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projektu rozruchu, w pełnym cyklu technologicznym. 7. wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i ppoż.. 8. Wykonawca zapewnieni nadzór technologiczny nad procesem stabilizacji. 9. Wykonawca przeszkoli minimum 3 pracowników do obsługi instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. 10. Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz.701 z późn.zm.) 11. Wykonawca wykona oznakowanie terenu inwestycji zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Priorytet II, Działanie 2.2 i zgodnie z wymogami Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0027/16-00 z dnia 15-03-2018 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach