Przetargi.pl
AC/BZP/242-299/2020_ Dostawa sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AC/BZP/242-299/2020_ Dostawa sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi dostawę, wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć,wraz z urządzeniami, instrukcję obsługi Sprzętu, sporządzoną w języku polskim lub angielskim.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ). 5.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy,stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 6.Kod CPV: 30200000-1: Urządzenia komputerowe;30213100-6: Komputery przenośne; 30237200-1: Akcesoria komputerowe 7.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać normy szczegółowe określone w karcie produktu oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach