Przetargi.pl
a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Witkowice na dz. o nr ewid. 1181/2, w obrębie Orzechów na dz. o nr ewid. 1 w km 0+000 – 0+255 b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiny na dz. o nr ewid. 389 w km 0+000 – 0+200

Gmina Radomyśl nad Sanem ogłasza przetarg

 • Adres: 37-455 Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 454 328 , fax. 158 454 302
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomyśl nad Sanem
  ul. Rynek Duży 7
  37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 158 454 328, fax. 158 454 302
  REGON: 83040912300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Witkowice na dz. o nr ewid. 1181/2, w obrębie Orzechów na dz. o nr ewid. 1 w km 0+000 – 0+255 b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiny na dz. o nr ewid. 389 w km 0+000 – 0+200
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Witkowice na dz. o nr ewid. 1181/2, w obrębie Orzechów na dz. o nr ewid. 1 w km 0+000 – 0+255 - Odtworzenie trasy przy drogowych robotach liniowych (roboty pomiarowe), - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Wykonanie poboczy z kruszywa. b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiny na dz. o nr ewid. 389 w km 0+000 – 0+200 - Odtworzenie trasy przy drogowych robotach liniowych (roboty pomiarowe), - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, - Wykonanie poboczy z kruszywa. Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną część SIWZ. 3.1.W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 3.2. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej (zał. nr 8 do SIWZ) i specyfikacji technicznych (zał. nr 9 do SIWZ), przedmiarów robót (zał. nr 10 do SIWZ). 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (zał. nr 9 do SIWZ). Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.5. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest przedmiarach robót (zał. nr 10 do SIWZ), stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny, Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 3.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: -przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów, -wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, - wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia. - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu -1 egz., - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej -1 egz. 3.7.Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały użyte ww. wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i przedmiarach pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uznaje te, które posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 3.8. W przypadku zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów i urządzeń wraz z podaniem nazw producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 3.9. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących materiałów lub urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie skutkować odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3.10. W przypadku gdy zamiana materiałów lub urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej – Wykonawca (którego oferta zostanie wybrana) zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji inwestycji w oparciu o tą dokumentację. 3.11. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy oraz uzyskać wszelkie konieczne informacje, niezbędne do przygotowania oferty. 3.12. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Wymagania zatrudnienia 4.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: - roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem zamówienia, w tym roboty przygotowawcze, - roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie, 4.3. Wykonawca w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą wykonywały czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. 4.4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób biorących udział w realizacji zamówienia (kopia umów o pracę, kopia listy obecności) a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub podwykonawca w terminie 5 dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 4.6. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia Zamawiający przewiduje odpowiednie sankcje: a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji o których mowa w pkt 4.3, 4.4 i 4.5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania czynności wynikających z realizacji zamówienia osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek, c) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, d) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków o których mowa w pkt 4.3, 4.4 i 4.5 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną jak za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 2 500,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zaleszanach Oddział w Radomyślu nad Sanem nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego – 10.06.2020 r. do godz. 9.30 –kserokopię dokumentu stanowiącego dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 5. W przypadku składania wadium w postaci dokumentów wymienionych w pkt 3 litera b-e: mogą być przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub złożone u pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne – w obydwu przypadkach do oferty należy załączyć kserokopię wniesienia wadium. Wadium może być również złożone w dniu składania ofert – 10.06.2020 r. do godz. 9.30 – jako załącznik do oferty w ORYGINALE (załączony w sposób umożliwiający dokonanie zwrotu zg. z art. 46 ust.1 ustawy Pzp, bez konieczności dekompletowania oferty). 6. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis „Wadium – „a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Witkowice na dz. o nr ewid. 1181/2, w obrębie Orzechów na dz. o nr ewid. 1 w km 0+000 – 0+255 b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiny na dz. o nr ewid. 389 w km 0+000 – 0+200” 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 - 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 46 ust. 4 a, ust. 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 5) wykaz podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji Wykonawcy na okres wykonywania zamówienia (jeżeli dotyczy) 7) kosztorys ofertowy (służyć będzie jedynie jako materiał pomocniczy). 8) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach