Przetargi.pl
zakup wraz z dostawą aparatu USG dla SPZOZ w Sanoku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38500 Sanok, ul. 800-lecia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 656 290 , fax. 134 656 290
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 800-lecia 26
  38500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 134 656 290, fax. 134 656 290
  REGON: 37044434500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup wraz z dostawą aparatu USG dla SPZOZ w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu USG z 2 głowicami dla potrzeb SPZOZ w Sanoku Wspólny słownik zamówień CPV: 33.11.22.00-0- aparaty ultrasonograficzne Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno- użytkowych załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Oferowany wyrób musi być: wyprodukowany 2018 r. wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadający właściwe certyfikaty zgodnie z wymaganiami UE, odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, , posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z aparatu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, itp. Warunki gwarancji: Wykonawca musi objąć gwarancją zaoferowany sprzęt medyczny, która w szczególności będzie zwierać zobowiązanie Wykonawcy do zagwarantowania co najmniej: - okres obowiązywania gwarancji: gwarancja biegnie od dnia instalacji i uruchomienia (stwierdzonego protokołem technicznego przekazania- odbioru) i kończy się z upływem minimum 24 miesięcy Szczegółowe zaoferowane warunki gwarancji zawiera oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ '' warunki gwarancji'' 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach