Przetargi.pl
Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2020

Zarząd Dróg i Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4277543
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Służby Komunalne
  ul. Polna 6
  44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 32 4277543
  REGON: 24078547500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw: - Oleju napędowego ( B7 ) w ilości – 50 000 litrów , - Etyliny bezołowiowej E-5 ( dawniej Pb 95) w ilości – 5000 litrów, które to paliwa tankowane będą do zbiorników pojazdów (wg wykazu stanowiącego załącznik do umowy) na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań w wybranej stacji paliw „Wykonawcy”, który złoży najkorzystniejszą ofertę, a w szczególnych przypadkach do kanistrów (na podstawie odrębnego upoważnienia wystawionego przez Dyrektora ZDiSK). Wymagania dotyczące paliw, realizacji płatności i dopuszczalnej odległości między stacją paliw a bazą ZDiSK. Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 590+A1:2017-06 , musi być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Benzyna bezołowiowa musi spełniać wymagania normy PN-EN 228+A1:2017-06 . Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Stacja paliw Wykonawcy winna spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853 z późn. zm.) Wybrany wykonawca wystawi faktury za zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących danych: -data tankowania - nr rejestracyjny pojazdu - ilość i rodzaj zatankowanego paliwa - cenę za 1 litr zatankowanego paliwa z uwzględnieniem stałego upustu - łączną wartość zatankowanego paliwa dla wszystkich pojazdów z uwzględnieniem udzielonego stałego upustu - łączne wartości zakupionego paliwa w okresie poprzedzającym wystawienie faktury z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Maksymalna odległość między bazą ZDiSK a stacją paliw ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 6 km uwzględniając istniejące oznakowanie pionowe ograniczające dopuszczalną rzeczywistą masę całkowitą pojazdów poruszających się po danej trasie dojazdu. Wykonawca winien zapewnić możliwość całodobowego tankowania pojazdów Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował ważną koncesją wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2018 poz. 755 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w sytuacji, w której powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy przedstawić (dołączyć do oferty) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez podmiot udostępniający zasoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia w przypadku gdy, zgodnie z informacją, o której mowa powyżej, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tego Wykonawcy. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. należy złożyć w oryginale, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie określonym w pkt 2 jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej a następnie zostanie dostarczone Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim dotyczy go spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczy, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczą, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest w oryginale. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach