Przetargi.pl
„Zakup i dostawa sprzętu w cenach jednostkowych nie przekraczających wartości 9 999,99 PLN brutto, niezbędnego do szkolenia więźniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10575 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5248600, 5248713 , fax. 895 248 718
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 3
  10575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5248600, 5248713, fax. 895 248 718
  REGON: 51044680100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Służba Więzienna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa sprzętu w cenach jednostkowych nie przekraczających wartości 9 999,99 PLN brutto, niezbędnego do szkolenia więźniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET DLA ZK W BARCZEWIE: Przyłbica spawalnicza samozaciemniająca szt. 2, Młoto-wiertarka udarowa szt. 1, Wiertarka bezudarowa szt. 1, Zestaw śrubokrętów ślusarskich - 12 szt. kpl. 2, Szlifierka kątowa o średnicy tarczy 230 mm szt. 1, Szlifierka kątowa o średnicy tarczy 125 mm szt. 1, Zestaw kluczy płasko-oczkowych 47 szt. kpl. 1, Nagrzewnica elektryczna 2 kW szt. 1, Zestaw do sprzątania dwuwiadrowy kpl. 8, Półautomat spawalniczy 400V szt. 1, Odkurzacz piorący szt. 1, Kuchnia elektryczna 6 – płytowa z piekarnikiem szt. 1 PAKIET DLA ZK W DUBLINACH: Garnek z pokrywką poj. 50,30 L szt. 1, Garnek z pokrywką 22,40 l szt. 2, Garnek z pokrywką 62,80 L szt. 1, Garnek z pokrywką 5,00 L szt. 1, Garnek z pokrywką 18,30 L szt. 3, Patelnia ze stali węglowej średnica 280 mm szt. 5, Wanna przecedzakowa średnica 500 mm szt. 2, Waga gastronomiczna elektroniczna zakres ważenia do 6 kg szt. 1, Nóż kuchenny ze stali chromowo-molibdenowej dł. ostrza 200 mm szt. 3, Nóż kuchenny ze stali chromowo-molibdenowej dł. ostrza 180 mm szt. 2, Nóż kuchenny ze stali chromowo-molibdenowej dł. ostrza 100 mm szt. 5, Łopatka do przewracania dł. 260 mm szt. 3, Multimetr przemysłowy cyfrowy szt. 1,Otwornica koronkowa do betonu SDS-plus 68 mm szt. 1, Zestaw 6 wkrętaków izolowanych kpl. 2, Zestaw 12 wkrętaków izolowanych kpl. 3, Zestaw narzędzi 13 elementowy kpl. 3, Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V 18 V szt. 1, Wiertarka bezudarowa 950W HDE szt. 1, Młotowiertarka z opcją kucia 800 W szt. 1, Luksomierz cyfrowy szt. 1, Nożyce gilotynowe do cięcia blach. szt. 1, Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG/MAG kpl. 1, Stalowe imadło ślusarskie 200mm - 8" szt. 1, Szlifierka kątowa 230 mm szt. 1, Szlifierka kątowa 125 mm szt. 1 Bemar wolnostojący szt. 1 PAKIET DLA ZK W IŁAWIE: odkurzacz przemysłowy szt. 1, szlifierka do ścian i sufitów typu żyrafa bezpyłowa szt. 1, Przyłbica spawalnicza szt. 5, Reduktor ciśnienia szt. 2, Półmaska wielokrotnego użytku w komplecie z 2 filtrami i 2 pochłaniaczami kpl 20, Stół spawalniczy szkoleniowy szt. 2, Półautomat spawalniczy 400 V kpl 2 PAKIET DLA ZK W KAMIŃSKU: Dwucylindrowa przenośna sprężarka tłokowa 5O L szt. 1, Ręczna szlifierka do ścian i sufitów szt. 1, Agregat malarski szt. 1, Pistolet natryskowy do tynków szt. 1, Detektor cyfrowy do wykrywania instalacji szt. 1, Oscylacyjne urządzenie wielofunkcyjne szt. 1, Osuszacz powietrza pochłaniacz wilgoci szt. 1, Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V szt 1, Zakrętarka udarowa 18 V szt 1, 3-funkcyjna Młotowiertarka SDS-Plus szt 1, Szlifierka kątowa 18V szt 1, Pilarka tarczowa 18V szt 1, Pilarka szablowa 18 V szt 1, Wyrzynarka 701 W szt 1, Lampa LED 18 V szt 1 PAKIET DLA AŚ W OLSZTYNIE: Zestaw wkrętaków izolowanych 12 kpl. 6, Zestaw 6 wkrętaków izolowanych kpl. 6, Zestaw narzędzi 13 elementowy kpl. 6, Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V szt. 2, Luksomierz cyfrowy szt. 2, Szlifierka kątowa 230 mm szt. 1, Szlifierka kątowa 125 mm szt. 1, Detektor cyfrowy do wykrywania instalacji szt. 2, Osuszacz powietrza pochłaniacz wilgoci szt. 2, Odkurzacz przemysłowy szt. 1, Zestaw koronek diamentowych kpl. 2, Drabina malarska typ "2x8" szt. 3, Przecinarka elektryczna do glazury szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 600,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto banku NBP o/o Olsztyn o numerze 02 1010 1397 0059 7513 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „(Skrócona nazwa Wykonawcy, Wadium w postępowaniu OIP-POWER.2230.1.2019)”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIV. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. Wystawcę gwarancji/poręczenia (np. bank, ubezpieczyciel) 5a) Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniportal. 6. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ust. 1 do 5 oraz art. 148 ust. 4 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wraz z klauzulą społeczną.: minimalny procentowy wskaźnika zatrudnienia osób należących do kategorii osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6), mających trudności w integracji ze środowiskiem, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach