Przetargi.pl
„Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy w Dalikowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie oraz szkół z terenu Gminy Dalików”

Gmina Dalików ogłasza przetarg

 • Adres: 99-205 Dalików, Plac Powstańców
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 6780123, , fax. 43 6780183
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dalików
  Plac Powstańców 1
  99-205 Dalików, woj. łódzkie
  tel. 43 6780123, , fax. 43 6780183
  REGON: 73093440100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dalikow.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy w Dalikowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie oraz szkół z terenu Gminy Dalików”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy własnym transportem lekkiego oleju opałowego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 do kotłowni olejowych w Urzędzie Gminy w Dalikowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie oraz szkołach znajdujących się na terenie Gminy Dalików: Szkole Podstawowej w Dalikowie i Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w ilości do 12.000 L jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku. Całość dostaw to ok. 70.000 L. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z części zamówienia, zastrzega również możliwość zwiększenia zamówienia. 3. Dostarczany lekki olej opałowy spełniający wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 charakteryzuje się następującymi parametrami: Wymagania Wartość Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż 860 kg/m3 Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 ºC Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC, nie wyższa niż 6,00 mm2/s Skład frakcyjny: – do 250ºC destyluje nie więcej niż (wyrażono ułamkiem objętościowym) – do 350ºC destyluje nie mniej niż (wyrażono ułamkiem objętościowym) 65% 85% Zawartość siarki (wyrażona ułamkiem masowym) nie więcej niż 0,10% Pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym), nie większa niż 0,3% Pozostałość po spopieleniu (wyrażona ułamkiem masowym) nie większa niż 0,01% Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 ºC Odporność na utlenianie nie wyższa niż 25 g/m3 Smarność, skorygowana średnicą śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60ºC nie wyższa niż 460 μm *smarność należy oznaczać dla oleju opałowego o zawartości siarki poniżej 0,05% 4. Zamówienie obejmuje: 1) dostarczanie własnym transportem lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowych w Urzędzie Gminy w Dalikowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie oraz szkołach znajdujących się na terenie Gminy Dalików: Szkole Podstawowej w Dalikowie i Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w ciągu max. 72 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia o wymaganej dostawie przez jedną z jednostek objętych dostawami, 2) napełnienie zbiorników na olej opałowy w kotłowni jednostki, która zgłosiła dostawę do pełnego stanu lub stanu wskazanego przez przyjmującego olej opałowy, 3) wystawienie dokumentu dostawy paliwa dla jednostki objętej dostawą i uzyskanie potwierdzenia osoby przyjmującej wielkość dostawy (dotyczy sytuacji, gdy faktura wystawiana nie jest w miejscu dostawy oleju opałowego), 4) wystawienie faktury na ilość dostarczonego oleju opałowego bezpośrednio na jednostkę objętą dostawą, oddzielnie dla każdej kotłowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005 tytułem: „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy w Dalikowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie oraz szkół z terenu Gminy Dalików – 271.6.2019” 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty/ wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 8. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gminy Dalików) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach