Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim - jako przystani kajakowej w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”

Gmina Parchowo ogłasza przetarg

 • Adres: 77124 Parchowo, ul. Krótka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 214 466 , fax. 598 214 466
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parchowo
  ul. Krótka 2
  77124 Parchowo, woj. pomorskie
  tel. 598 214 466, fax. 598 214 466
  REGON: 77097954200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.parchowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim - jako przystani kajakowej w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim - jako przystani kajakowej w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim - jako przystani kajakowej” należy wykonać m.in.: - utwardzenie terenu z płyt betonowych – ok. 640,00 m2, - wiatę drewnianą, stoły i ławy, kosze na śmieci, stojaki do suszenia kajaków, stojaki na rowery, - umiejscowienie WC i kontenera na śmieci, - tablicę informacyjną, - zagospodarowanie miejsca do biwakowania, miejsca na ognisko, - wydzielenie utwardzonych miejsc postojowych, - wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej działka nr 278/3 z płyt jumbo powierzchnia ok. 540 m2 - wykonanie oznakowania lądowego i wodnego szlaku kajakowego Górnej Słupi na terenie gminy Parchowo oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych zrealizowanego projektu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe (załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium znajdują się w pkt. 8 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach