Przetargi.pl
Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy

Gmina Zbąszynek ogłasza przetarg

 • Adres: 66-210 Zbąszynek, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 849 140 , fax. 683 849 484
 • Data zamieszczenia: 2018-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszynek
  Rynek 1
  66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie
  tel. 683 849 140, fax. 683 849 484
  REGON: 97077055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach projektu planuje się doposażenie i modernizację istniejących pracowni w ramach kształconych zawodów: -w zakresie -w zakresie Technika mechatronika – doposażenie i modernizacja pracowni urządzeń mechatronicznych, -w zakresie Technika elektryka – doposażenie pracowni instalacji elektrycznych oraz energoelektroniki, -w zakresie Technika automatyka sterowania ruchem kolejowym jako KKZ– przygotowanie, doposażenie nowej pracowni do badania urządzeń wewnętrznych SRK oraz urządzeń przekaźnikowych i opracowywania dokumentacji. Zamówienie zostało podzielone na 2 części; 1 Wyposażenie - pracowni elektrycznej i mechatronicznej. 2 Obrabiarka CNC. Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w Gminie Zbąszynek (województwo lubuskie) poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w innowacyjne pracownie zawodowe. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach. Realizacja projektu przyczyni się do doposażenia pracowni specjalistycznych, a tym samym wpłynie przede wszystkim pozytywnie na poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole. Głównym celem projektu jest wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne laboratoria zawodowe w celu polepszenia warunków kształcenia młodzieży Gminy Zbąszynek w celu przygotowania ich pod kątem zmieniającego się rynku pracy. Długofalowym celem projektu jest stworzenie w Gminie Zbąszynek warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i na kompetencjach kluczowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: dla części 1 – 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy-pięćset-złotych), dla części 2 – 4 500,00 zł (słownie: cztery-tysiące -pięćset-złotych),
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach