Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla potrzeb "Wodociągów Niepołomice" sp. z o.o. w Niepołomicach.

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-005 Niepołomice, Ul. Droga Królewska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 28 11 661 , fax. (012) 28 12 423
 • Data zamieszczenia: 2020-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE Sp. z o.o.
  Ul. Droga Królewska 27
  32-005 Niepołomice, woj. małopolskie
  tel. (012) 28 11 661, fax. (012) 28 12 423
  REGON: 12101829400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi-niepolomice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100 % udzialem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla potrzeb "Wodociągów Niepołomice" sp. z o.o. w Niepołomicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb "Wodociągów Niepołomice" sp. z o.o. w Niepołomicach. Dostarczenie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i ma być wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. Prognozowane (szacunkowe) zużycie gazu w okresie 2 lat wynosi 1 661 000 kWh. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - podana wielkość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem określonej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem określonej ilości do 15%, przy zachowaniu cen ofertowych. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia paliwa gazowego nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą jego ilość i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych oraz wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) jeśli zajdzie taka potrzeba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (załącznik do Istotnych Postanowień Umowy). Aktualnie obowiązująca umowa na kompleksową dostawę paliwa gazowego kończy się z dniem 31.03.2020 r. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Paliwo gazowe u odbiorcy (Zamawiającego) zużywane będzie przez: - kocioł gazowy - moc 63 kW - kocioł gazowy - moc 115 kW - kocioł gazowy - moc 650 kW - kocioł gazowy - moc 28 kW Zamawiający wykorzystuje paliwo gazowe do celów opałowych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej dostarczy umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego. Szczegółowy wykaz punktów poboru zwiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie: • Centrum Sportu i Rekreacji, ul. J. Korczaka 5, Paweł Zając tel:. 606 632 831 • Dział Usług Komunalnych Niepołomice ul. Targowa 6C: Marzena Tomczyk, tel.: 696-045-247 • Budynek Administracyjny "Wodociągi Niepołomice", ul. Droga Królewska 27,: Marzena Biernat, tel.: 12 28 12 423 • Zakład Uzdatniania Wody Wola Batorska, działka nr 527/4: Marek Malarz, tel.: 602 426 968 Miejsce realizacji: gmina Niepołomice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-01-24 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w SIWZ ( dostępna na stronie internetowej Zamawiającego)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach