Przetargi.pl
„ Wykonanie analizy geomechanicznej rejonu wschodniego, zabytkowego Kopalni Soli Wieliczka między szybami Regis-Wilson”.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Wykonanie analizy geomechanicznej rejonu wschodniego, zabytkowego Kopalni Soli Wieliczka między szybami Regis-Wilson”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy geomechanicznej rejonu wschodniego, zabytkowego Kopalni Soli „Wieliczka” między szybami Regis – Wilson, zwanej dalej „Analizą geomechaniczną”. W ramach opracowania analizy geomechanicznej, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) ustalenia założeń do opracowania uproszczonego numerycznego modelu geomechanicznego, dla rejonu kopalni między szybami Regis i Wilson, w tym: a) inwentaryzacji wyrobisk objętych Analizą geomechaniczną, b) hierarchizacja wyrobisk ze względu na stan i wartość historyczno – zabytkową, c) dokonania wstępnej oceny techniczno– ekonomicznych możliwości zabezpieczenia wyrobisk, 2) opracowania numerycznego modelu geomechanicznego umożliwiającego przeprowadzenie Analizy geomechanicznej, w tym: a) opracowanie geometrii modelu geomechanicznego uwzględniającego wyrobiska górnicze i ich rozmieszczenie (geometria, skaning), b) odwzorowania w modelu geomechanicznym budowy geologicznej i parametrów geometrycznych wyrobisk oraz charakterystycznych istniejących obudów wyrobisk i stosowanych materiałów do podsadzania (geologia), c) podania charakterystyki zastosowanej metodyki i algorytmów obliczeniowych, 3) wykonania numerycznej Analizy geomechanicznej z wykorzystaniem opracowanego numerycznego modelu geomechanicznego w celu określenia możliwości i warunków zachowania optymalnego zakresu zabytkowych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” w tym: a) określenie kryteriów stateczności górotworu wynikających z charakteru rozkładu naprężeń w górotworze i zagrożeń solnych od czasu przyrostu odkształceń, b) prognozy wpływu podsadzania na wyrobiska sąsiadujące i powierzchnię w perspektywie 25 i 50 lat, c) aby zapewnić pierwotne oddziaływania wyrobisk oraz wpływ podsadzania należy przeanalizować trzy warianty obliczeniowe: pierwotny, aktualny i docelowy, uwzględniające różne stopnie likwidacji wyrobisk, d) określenie pod względem parametrów geomechanicznych zakresu wyrobisk możliwych do zachowania w ramach modelu docelowego Kopalni Soli „Wieliczka”, z uwzględnieniem oceny możliwości realizacji docelowego technicznego kształtu Kopalni (określonego opracowaniem „Aktualizacja całkowitej likwidacji nie zabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka” w ramach likwidacji części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wchodzących w skład Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – na lata 2014 -2020 i przedłużenie na lata 2021 – 2027” z listopada 2017 r. wraz z suplementem do opracowania), e) określenie zakresu i kierunków oraz kolejności prac podsadzkowych zabezpieczających niezbędnych dla realizacji docelowego modelu zabytkowej Kopalni, w odniesieniu do wyrobisk: - możliwych do zabezpieczenia i ich zachowania, - koniecznych do szczelnej likwidacji w celu zwalczania zagrożenia wodnego wraz ze wskazaniem: kolejności i harmonogramu likwidacji wraz z podaniem parametrów wytrzymałościowych materiałów, - koniecznych do likwidacji poprzez podsadzanie wraz ze wskazaniem rodzaju podsadzki, kolejności i harmonogramu podsadzania, optymalnych parametrów wytrzymałościowych stosowanych materiałów podsadzkowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Analizy geomechanicznej w oparciu o: 1) analizę dokumentacji górniczej, 2) analizę dokumentacji mierniczej w stopniu niezbędnym do zamodelowania naprężeń i odkształceń, 3) analizę danych mierniczo - geologicznych w aspekcie możliwości modelowania deformacji i naprężeń, 4) analizę danych geologicznych w zakresie budowy geologicznej rejonu złoża objętego analizą, 5) analizę zgromadzonego dotychczas materiału badawczego w zakresie dostępnych analiz geomechanicznych, 6) analizę danych dotyczących własności fizyko - mechanicznych skał otaczających. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację górniczą, mierniczą oraz geologiczną zawierającą informacje mogące mieć wpływ na wyniki dokonywanej analizy, z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Dokumentacja będzie dostępna do wglądu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 13.00 w Dziale Mierniczo – Geologicznym Zamawiającego. Mapy górnicze zostaną udostępnione Wykonawcy w wersji cyfrowej w skali 1:1 000. Wykonawca we własnym zakresie dokona oceny i analizy udostępnionej dokumentacji oraz w razie potrzeby, wykona kserokopie lub skany na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie wykona pomiary uzupełniające konieczne do prawidłowego wykonania modelu numerycznego wyrobisk. Mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych powyżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumentacja geologiczna i miernicza nie zostanie udostępniona na stronie internetowej Kopalni, a dostępna będzie jedynie do wglądu w siedzibie Kopalni, w Dziale Mierniczo-Geologicznym oraz w Dziale Górniczym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Zamówienia Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach: 1) Etap I– obejmujący prace, o których mowa w pkt. 3.2 podpunktu 1, 2) Etap II– obejmujący prace, o których mowa w pkt. 3.2 podpunktu 2, 3) Etap III– obejmujący prace, o których mowa w pkt 3.2 podpunktu 3. Do wykonania etapu I Wykonawca przystąpi bezpośrednio po zawarciu umowy. Do wykonania etapu II Wykonawca przystąpi niezwłocznie po dokonaniu odbioru Etapu I. Do wykonania etapu III Wykonawca przystąpi niezwłocznie po dokonania odbioru Etapu II. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 10 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIII pkt 2 specyfikacji. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2020/TRG/1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca jest zobowiązany załączyć do składanej oferty. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach