Przetargi.pl
„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7387705, 7387706 , fax. 627 353 690
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  ul. Partyzancka 27
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7387705, 7387706, fax. 627 353 690
  REGON: 25052134316113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wodkan.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż urządzeń do mikrostrefowania sieci wodociągowej, oraz wdrożenie i rozbudowa lub wykonanie nowego systemu do mikrostrefowania sieci wodociągowej. Zamawiający wymaga, aby w kierowanej do niego korespondencji Wykonawca powoływał się na następujący numer referencyjny: BZP/STREF/TS/08/2019. 2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: a) sieć wodociągowa: Montaż 51 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących ciśnienia i przepływu wody w 51 punktach wskazanych przez Zamawiającego oraz dostawę 2 szt. zestawów do pomiarów okresowych (zestawów rezerwowych) określonych w załączniku nr 9 do SIWZ W skład zestawu wchodzi: - studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 11 szt. - studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 37 szt. - bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna do zabudowy w gruncie - 38 szt. - bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) – 12 szt. - wodomierz śrubowy dwuzakresowy z nadajnikiem impulsów 1 szt. - zasuwy odcinające 36 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem kołnierzowym (umiejscowione w gruncie) - opaska do nawiercania 2 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika ciśnienia rejestratora - opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego z zasuwą DN32 – 11 szt. - rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego przepływu i ciśnienia (16 szt.) - rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych 2 x ciśnienie i 4 x przepływ (1 szt.) - rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego przepływu (35 szt.) - łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości - i rozmiarach niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych i zasuw b) wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, ściana graficzna i oprogramowanie: - komputer przenośny ze wzmocnioną obudową (laptop) z pięcioma tabletami do konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych oraz urządzenie do wyświetlania obrazów, - ściana graficzna zbudowana z czterech monitorów wielkoformatowych, z ultracienką ramką przeznaczoną do pracy ciągłej 24/7. Do sterowania pracą ściany graficznej należy dostarczyć stację komputerową z monitorem (2 szt.). - oprogramowanie do: • analizy i archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. Oprogramowanie ma być kompatybilne z oprogramowaniem, które działa u Zamawiającego, umożliwić odczyt danych o przepływomierzach i wodomierzach na podstawie, których można będzie bilansować straty wody poniesione w danych strefach. Wykonawca powinien nadto doposażyć aktualne oprogramowanie, z którego korzysta Zamawiający, w funkcje które pozwolą dokonywać: prezentacji graficznej, analizy, archiwizacji oraz raportowania danych SCADA, • analizy, archiwizacji oraz raportowania danych Syndis RV oraz Syndis RAP. Przy czym doposażenie to może się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego oprogramowania, wykonanie nowego oprogramowania, bądź w inny wskazany przez Wykonawcę sposób, który pozwoli na spełnienie powyższych wymagań. Wymóg integracji GIS i ZSI z systemem monitoringu: System musi umożliwiać wystawienie widoków z wybranym zakresem danych do wykorzystywanego w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu informatycz-nego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach