Przetargi.pl
„ Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”

Gmina Lipiany ogłasza przetarg

 • Adres: 74-240 Lipiany, Pl. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091-5641-049
 • Data zamieszczenia: 2020-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipiany
  Pl. Wolności 1
  74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091-5641-049
  REGON: 52839100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lipiany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w ramach dowożenia i odwożenia dzieci wraz z opieką, do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach, w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r., w dni nauki szkolnej realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę; Dowóz odbywać się będzie na trasie z domu do Zespołu Szkół/Przedszkola Miejskiego w Lipianach i z powrotem w dniach prowadzonych zajęć szkolnych i przedszkolnych w terminie od dnia podpisana umowy do 31 grudnia 2021 roku. Dowożeniem objęte będą dzieci i uczniowie zamieszkali na terenie gminy Lipiany i uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz Zespołu Szkół w Lipianach. Usługa obejmuje przejazdy pomiędzy miejscowościami: Lipiany, Skrzynka, Batowo, Nowice, Wołczyn, Krasne, Połczyno, Dębiec, Mironów, Przywodzie, Osetna, Jedlice, Brzostowo, Żarnowo, Miedzyń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do SIWZ. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogło rozpocząć o czasie zajęcia lekcyjne, a po ich zakończeniu odwiezione. Optymalny rozkład jazdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 3 dni od jego ustalenia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz kierowców biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa § 9 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję/zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji inansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.3.1 ust. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, z adnotacją roku produkcji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach