Przetargi.pl
„ Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej znajdujących się w Łodzi przy: ulicy Aleksandrowskiej 159, Sieradzkiej 11 i ulicy Lnianej 2.”

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Specjalistyczny Psychiatry Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej znajdujących się w Łodzi przy: ulicy Aleksandrowskiej 159, Sieradzkiej 11 i ulicy Lnianej 2.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „ Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiektach Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej znajdujących się w Łodzi przy: ulicy Aleksandrowskiej 159, Sieradzkiej 11 i ulicy Lnianej 2.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ i Załącznik nr 2A do SIWZ) wraz z lokalizacją placówek Zamawiającego i częstotliwością wykonywania usługi oraz projektem umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane wraz z ofertą: 1.1. Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w załącznikach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1, pkt. 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 niniejszej SIWZ. 1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 niniejszej SIWZ. 1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 1.6. Oświadczenie dotyczące Certyfikatu Jakości Gwarant Czystości i Higieny - Załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku posiadania aktualnego, ważnego na termin składania ofert Certyfikatu Jakości – Gwarant Czystości i Higieny, wydanego przez niezależny podmiot audytujący, Zamawiający wymaga załączenia ww. oświadczenia wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przedmiotowego certyfikatu. 1.7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 1.8. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z zasobów podmiotów trzecich zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał zobowiązania podmiotów trzecich. 1.9. Oryginał lub kopia notarialnie poświadczonej pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach