Przetargi.pl
„Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie elektronicznych kart flotowych, w terminie 12 miesięcy, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, I Brygady Legionów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 418-44-26, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  I Brygady Legionów 17 C
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 418-44-26, , fax. -
  REGON: 81004226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkgoleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot inny utworzony w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie elektronicznych kart flotowych, w terminie 12 miesięcy, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie elektronicznych kart flotowych, w terminie 12 miesięcy, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie. Dostawa odbywać się będzie na zasadzie tankowania paliw płynnych do zbiorników pojazdów eksploatowanych przez zamawiającego w stacjach paliw na terenie objętym granicami administracyjnymi Miasta Goleniowa, które to stacje pozostają w dyspozycji Wykonawcy.Zamawiający planuje zakup następującej łącznej ilości paliwa (ilość szacunkowa zamówienia): a) benzyna bezołowiowa PN-EN 228-2006 – 5500 litrów,b) olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590-2006 – 201 700 litrów Podane ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania i mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej lub większej ilości paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne z okresem ważności ponad okres trwania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach