Przetargi.pl
„Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, I Brygady Legionów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 418-44-26, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  I Brygady Legionów 17 C
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 418-44-26, , fax. -
  REGON: 81004226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkgoleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot inny utworzony w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla potrzeb Zamawiającego. Dostawa odbywać się będzie na zasadzie tankowania paliw płynnych do zbiorników pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego w stacjach paliw na terenie objętym granicami administracyjnymi Miasta Goleniowa, które to stacje pozostają w dyspozycji Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zastosowanie w tym postępowaniu prawa opcji. Zamawiający planuje zakup następującej łącznej ilości paliwa ilość podstawowa zamówienia: a) benzyna bezołowiowa PN-EN 228-2006 – 5 500 litrów b) olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590-2006 – 150 000 litrów. W związku z zastosowaniem w tym postępowaniu prawa opcji Zamawiający przewiduje, że zamówi nie mniej niż (zamówienie minimalne): a) benzyna bezołowiowa PN-EN 228-2006 – 4 400 litrów b) olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590-2006 – 110 000 litrów, a przy pełnym zastosowaniu przewidywanej opcji Zamawiający zamówi nie więcej niż: a) benzyna bezołowiowa PN-EN 228-2006 – 6 600 litrów b) olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590-2006 – 200 000 litrów. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest Oświadczenie Woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość litrów stanowiącej podstawowy przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) ważną przez cały okres trwania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach