Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek ogłasza przetarg

 • Adres: 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 518 26 41 , fax. 22 518 26 44
 • Data zamieszczenia: 2019-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
  ul. Tykocińska 34
  03-545 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 518 26 41, fax. 22 518 26 44
  REGON: 14595009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoztargowek.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do formularza ofertowego. 3) Wielkości dostaw będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie pisemnego zamówienia. 4) Ostateczna ilość zakupionego przedmiotu zamówienia będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany ilości przedmiotu zamówienia oferowana cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie. 5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ważności podany na opakowaniu przez producenta, ale nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, tj. koncesję lub zezwolenie – wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – tj. hurtowni farmaceutycznej, Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” / „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zgodny z treścią ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo umocowujące przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaniem firm podwykonawców. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 8. Kserokopie aktualnych testów (świadectw rejestracji) dopuszczających szczepionki do obrotu na terytorium RP - ważne przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach