Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla jednostek organizacyjnych ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-226 Wrocław, Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 66 212 , fax. 71 77 66 200
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
  Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
  50-226 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 66 212, fax. 71 77 66 200
  REGON: 02118481900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla jednostek organizacyjnych ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem, i rozładunkiem wykonawcy” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz wzór umowy (załącznik nr 7).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach