Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UL. ZWYCIĘSTWA 28 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6

X Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg

 • Adres: 15-879 Białystok, Stołeczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85-742-31-38, , fax. 85 6647433
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: X Liceum Ogólnokształcące
  Stołeczna 6
  15-879 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85-742-31-38, , fax. 85 6647433
  REGON: 05004077900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UL. ZWYCIĘSTWA 28 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7: Część 1. Warzywa i owoce świeże i suszone, jaja kurze (CPV: 1530000-1,03142500-3) Część 2. Warzywa okopowe(CPV: 153100000-4) Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6; Część 4. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6) Część 5. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3) Część 6. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6;15330000-0) Część 7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000- Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego przez okres od 3 kwietnia 2019 roku do 02 kwietnia 2020 roku. z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej np. ferie ,przerwy świąteczne itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.8. może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) .tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach