Przetargi.pl
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 249 50 01; 248 03 70 , fax. 41 248 03 71
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 26A
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 249 50 01; 248 03 70, fax. 41 248 03 71
  REGON: 29119807700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arl.ostrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych określonych w następujących zadaniach: Zadanie I: świeże warzywa i owoce Zadanie II: kwaszonki Zadanie III: artykuły ogólnospożywcze Zadanie IV: artykuły mleczarskie Zadanie V: mrożonki i ryby mrożone Zadanie VI: mięsa, wędliny, drób wskazanych w załącznikach od 6 A do 6 F - do SIWZ niezbędnych do przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać towar własnym transportem, terminowo, w dniu i godzinie uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. Terminy, rodzaje i ilość dostaw będą każdorazowo określane przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu na nr tel. lub adres wskazany przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionymi formularzami cenowymi – Załączniki od 6A do 6F do SIWZ 2. Podpisany projekt umowy- Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Dokument z, którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów składanych z ofertą, chyba ze Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał ten fakt w składanej ofercie. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach