Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2019r.

Zespół Szkolno - Przedszkolny ogłasza przetarg

 • Adres: 43392 Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Górne 81, ul. Szkolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8 155 529 , fax. 33 8 155 529
 • Data zamieszczenia: 2019-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny
  Międzyrzecze Górne 81, ul. Szkolna
  43392 Międzyrzecze Górne, woj. śląskie
  tel. 33 8 155 529, fax. 33 8 155 529
  REGON: 7271846000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szkola-miedzyrzecze.edu.pl/szkola

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W. Broniewskiego w Międzyrzeczu w 2019r. r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia)Jeden wykonawca może złożyć ofertę na kilka części max. 9 wg . części określonych w zał. nr 2 – formularzu asortymentowo- cenowym. Część NR 1 JAJA Część NR 2MAKARON Część NR 3 MIĘSO, DRÓB, WĘDLINA Część NR 4 MROZONKI Część NR 5 PRODUKTY MLECZARSKIE Część NR 6 PIECZYWO Część NR 7 RYBY Część NR 8 PRODUKTY SPOŻYWCZE Część NR 9 WARZYWA , OWOCE ŚWIEŻE Wspólny Słownik Zamówień CPV 15800000-6 CPV 15100000-9 CPV 15500000-3 CPV15220000-6 CPV03311000-2 CPV 15234000-7 CPV 15331170-9 CPV 15300000-1 CPV3220000-9 CPV 15310000-4 CPV03200000-3 CPV 03142500-3 CPV 158510008 CPV 15112100-7 Kod CPV 15810000-9 Różne produkty spożywcze. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Produkty mleczarskie Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby Ryby wędzone Warzywa mrożone Owoce, warzywa i podobne produkty Warzywa, owoce, orzechy Ziemniaki i produkty z ziemniaków Zboża, ziemniaki ,warzywa, owoce i orzechy Jaja Produkty mączne Drób Pieczywo 3. Zamawiający informuje ,że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. 4. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy: 1) Towar świeży, I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie. Towar musi zostać dostarczony: : CZESC nr 3 Mięso CZĘŚĆ nr 6 Pieczywo do godz. 7.00 CZĘŚĆ nr 9 Warzywa owoce do godz. 7.00, Pozostałe części zamówienia do godz. 10.00 . Dostawy ( w tym rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Kuchnia parter Międzyrzecze Górne 81, 43-392. WSZYSTKIE PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOSCI Część NR 1. JAJA Jaja świeże, czyste, które nie mają uszkodzonej skorupki. Część 2 MAKARONY Sporządzony z najwyższej jakości mąki, zawiera pszenice durum, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny .zapach i kolor Część NR 3 MIĘSO, WĘDLINY , DRÓB . Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety. Część NR 4 OWOCE WARZYWA MROŻONE Warzywa owoce świeże bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone Część NR 5 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty Część NR 6 PIECZYWO Świeże, niegumiaste miękkie chrupiące, Część NR 7 RYBY świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP. Część NR 8 ARTYKUŁY SPOZYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji Część NR 9 OWOCE I WARZYWA owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza nieregularne, intensywnie kolor, skóra gładka ,tłustawa, lśniąca, miąższ mają zielonkawobiały, soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa- klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Fasola- nasiona nie powinny być zbutwiałe, spleśniałe; Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. Ziemniaki-powinny być zdrowe, kształtne, suche, czyste bez ziemi, piasku, nieuszkodzone, jednolitej odmiany, kształt owalny, bez oznak zgnilizny 1) Wykonawca gwarantuje że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty: 2) 1)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1256) 3) 2)Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 poz.1541 i 1669) 4) 3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Ray (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności , 5) 4)Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych ( Dz. U. z 2014 r.poz.669) wraz z aktami wykonawczymi; 6) 5)Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Higieny środków spożywczych (Dz. Urz UE L 139 z 30.04.2004 r.str 1) ;Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz.1 3,t 34 str.319) 7) 6)Rozporządzeniem WE NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 Kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (DZ.U. L139 z 30.04.2004 , str.55 z , z późn. zm) Dz. Urz UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 3,t45 str. 75 , z poźn. zm) 8) 7)Rozporządzeniem (WE 178/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego , powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r z poen. zm: Dz. U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t6, str. 463 , z poźn. zm.) 9) 8) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 z późn. zm. ) 6. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia. 7. Dostawy ( w tym rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Kuchnia parter Międzyrzecze Górne 81, 43-392 8. Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy. 10) Dostawy:. a) Zamówienie składane przed dostawą: • Telefoniczne 9. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej . Koszty powstałe z tego tytułu obciążają wykonawcę. 10. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza: • WZ lub Fakturę 11.Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru. Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego, koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia ( w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia, koszty wywozu odpadów) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców. 12.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach