Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w Internacie przy ul. Walerego Sławka 4 we Wrocławiu na potrzeby żywienia uczniów dla LO II z podziałem na części.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 51-616 WROCŁAW, PARKOWA
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 717986898
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
  PARKOWA 18-26
  51-616 WROCŁAW, woj. dolnośląskie
  tel. +48 717986898
  REGON: 000205073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo2.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w Internacie przy ul. Walerego Sławka 4 we Wrocławiu na potrzeby żywienia uczniów dla LO II z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w Internacie przy ul. Walerego Sławka 4 we Wrocławiu na potrzeby żywienia uczniów dla LO II z podziałem na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni w/w. warunek jeśli prowadzi działalność gospodarczą w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach