Przetargi.pl
Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70 , fax. 42 678 99 52
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52
  REGON: 28877400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załączniki nr 10 do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (załączniki nr 10 do SIWZ). 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45.21.51.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych) CPV: 42.41.61.00.-6 (windy) 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 4.1 wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z przebudową Szpitala wraz z rozruchem technologicznym dostarczonych urządzeń i/lub wyposażenia i przekazaniem obiektu do użytkowania, 4.2 wykonanie źródeł i przyłączy mediów w części przebudowywanej budynku istniejącego dla wszystkich branż, 4.3 wykonanie koniecznych prac związanych z zagospodarowaniem terenu, 4.4 wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego, 4.5 uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na użytkowanie. 4.7 Zamawiający zastrzega, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia będą funkcjonowały zarówno Budynek Główny jak i pozostałe budynki znajdujące się w kompleksie szpitalnym. 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym obiektu. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z p. Ireneusz Marek Renik – Kierownikiem Sekcji Administracyjno-Technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 210,00 zł (słownie cztery tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100 PLN ). 2. Wadium w postaci pieniężnej należy wpłacać na konto: BGK S. A. O/Łódź nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001. „Wadium – Przetarg 21/ZP/2019 - na rozbudowę o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 09:00 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach: 4.1 w pieniądzu – (przelew), 4.2 w poręczeniach bankowych - (oryginał dołączony do oferty), 4.3 w poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – (oryginał dołączony do oferty), 4.4 w gwarancjach bankowych – (oryginał dołączony do oferty), 4.5 w gwarancjach ubezpieczeniowych – (oryginał dołączony do oferty), 4.6 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 4. Wadium wniesione w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału do oferty. 5. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego. 6. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego – dołączone do oferty. 7. Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie. 8. Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wykazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowana formą wadium na warunkach określonych w Ustawie zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach