Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Władysława Bartniaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 755-20-63 , fax. 0-22 755-57-63
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Władysława Bartniaka
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 755-20-63, fax. 0-22 755-57-63
  REGON: 32479000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli Państwowej lub ochrony prawa- Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych . 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonej dokumentacji. 3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego zamówienia udzielenia zamówienia uzupełniającego. 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 8) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcą i w jakim zakresie. 9) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV 45000000-7 – Roboty budowlane CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24 września 2019 r. do godz. 08:30. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie z postępowania. 3) Wadium ustala się w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6) Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na numer rachunku bankowego 51 1130 1017 0021 1000 0290 0004 z adnotacją „ZP/SR/3/2019 Remont pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w chwili uznania ( zaksięgowania ) kwoty wadium na w/w rachunku bankowym zmawiającego. 7) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 Nr 110 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją „Wadium – ZP/SR/3/2019 Remont pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim”. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, w przetargu nieograniczonym na „remont pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim” numer ZP/SR/3/2019 . 8) Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają przesłanki z art.. 22 ust 1 ustawy, tzn.: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienie. 1.2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące : a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika o z odrębnych przepisów; b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; c) Zdolności technicznej i zawodowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach