Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”

Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Łąki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 725 48 48 , fax. 22 725 48 48
 • Data zamieszczenia: 2022-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza
  Łąki 2
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 22 725 48 48, fax. 22 725 48 48
  REGON: 35085000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1-blonie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Nazwa przedmiotu zamówienia/umowy ramowej: Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów” Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: tak W ramach postępowania możliwe jest składanie ofert częściowych: tak Nazwa przedmiotu zamówienia – część nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni dla zawodu technik technologii żywności (cukiernik). 1. Piec cukierniczy konwekcyjny z komorą rozrostową – 1 sztuka, 2. Aparatura kontrolno – pomiarowa stosowana w przetwórstwie żywności: termometr, higrometr, psychrometr, waga, manometr – 5 zestawów, 3. Chłodziarka lub szafa chłodnicza – 1 sztuka, 4. Wózek z platformą stałą – 2 sztuki, 5. Lodówka – 2 sztuki, 6. Przesiewacz lub sito do mąki – 6 sztuk, 7. Ubijaczka cukiernicza – 2 sztuki, 8. Zestaw naczyń do przygotowania surowców – 6 zestawów, 9. Drobny sprzęt cukierniczy: nożyki, skrobki, formy, blachy arkuszowe, deski rozrostowe, zdobniki, worki cukiernicze, wałki, radełka- 12 zestawów 10. Stół laboratoryjny – 5 sztuk, 11. Piknometr – 6 sztuk, 12. Termometr – 6 sztuk, 13. Waga elektroniczna – 6 sztuk, 14. Miarki do płynów – 6 zestawów, 15. Zestaw form, blach – 6 zestawów Nazwa przedmiotu zamówienia – Część nr 2:Dostawa wyposażenia do pracowni dla zawodu technik mechatronik: 1. Sprężarka powietrza – 1 sztuka, 2. Czujnik położenia zbliżeniowy – 10 sztuk, 3. Zasilacz 24 DC – 1 sztuka, 4. Generator funkcyjny – 3 sztuki, 5. Autotransformator – 3 sztuki, 6. Zestaw elementów elektropneumatyki TP 201 – 1 sztuka, 7. Multimetr cyfrowy – 3 sztuki, 8. Oscyloskop cyfrowy – 3 sztuki, 9. Czujnik obecności – pojemności – 5 sztuk. Nazwa przedmiotu zamówienia ¬– część nr 3: Dostawa wyposażenia do pracowni dla zawodu technik logistyk oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Urządzenie do oznaczania i identyfikowania ładunków – czytnik kodów kreskowych – 2 sztuki, 2. Drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych – 1 sztuka, 3. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 2 sztuki, 4. Komputer przenośny z pakietem programów biurowych oraz programami do prowadzenia gospodarki magazynowej – 10 sztuk, 5. Projektor multimedialny – 2 sztuki, 6. Ekran projekcyjny – 1 sztuka, 7. Tablica flipchart – 1 sztuka, 8. Drukarka – 2 sztuki, 9. Drukarka 3D + materiały do drukowania – 2 sztuki, 10. Oprogramowanie do tworzenia grafiki – Pakiet Adobe – opłata roczna – 10 sztuk, 11. Wprowadzenie do Maya – oprogramowanie – abonament – 10 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach