Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2020/2021

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec, ul. Szkolna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7196678 , fax. 0-85 7195700
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym
  ul. Szkolna 5
  16-061 Juchnowiec, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7196678, fax. 0-85 7195700
  REGON: 52006309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsj.home.pl http://zsj.home.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 określonych kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”:Zadanie Nr I: 15100000 - 9 produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne (mięso wieprzo-we i wołowe) Zadanie Nr II: 15100000 - 9 produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne Zadanie Nr III: 15112000 - 6 drób Zadanie Nr IV: 15300000 - 1 warzywa, owoce i podobne produkty Zadanie Nr V : 15811000 - 6 pieczywo. Zadanie Nr VI: 15500000 - 3 produkty mleczarskie. Zadanie Nr VII:15220000 - 6 ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Zadanie Nr VIII: 15331170 - 9 i 15896000 - 5 warzywa mrożone i produkty głęboko mrożone. Zadanie Nr IX: 01242000 - 5 jaja Zadanie Nr X: 15000000 - 8 i 15800000 - 6 przyprawy i koncentraty Zadanie Nr XI: 15400000 - 2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Zadanie Nr XII: 15800000 - 6 różne produkty spożywcze. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 3 części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamó-wienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo – cenowy bę-dący integralną częścią SIWZ (załącznik nr 1a-1l). Ilości asortymentów podane w formularzu asortymentowo - cenowym stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych w stołówce szkolnej w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru mniejszych lub większych ilości wymienionych produktów, bez podania przyczyny, gdyż rzeczywiste zapotrzebowanie uzależnione będzie od ilości osób żywionych w stołówce szkolnej w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania zamówień w przypadku ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży artykułów rolno-spożywczych. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie obowiązującego prawa żywnościowego, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gwarantującymi dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu); Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz wykaz min. 3 podobnych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, –załącznik nr 8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach