Przetargi.pl
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy.

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy. Głównym celem badania jest pogłębiona analiza i ocena wpływu Działań 7.1, 7.2 oraz 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji na opolskim rynku pracy oraz sfomułowanie założeń programowych w zakresie RPO WO 2021-2027. Badanie obejmie swoim zakresem uczestników projektów, które uzyskały wsparcie w ramach ww. Działań. Tym samym ocenie podlegać będzie m.in. skuteczność realizowanych tam form wsparcia (m.in. pod kątem założenia działalności gospodarczej). Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest przeprowadzenie pogłębionej analizy przestrzennej projektów realizowanych w ramach Działań 7.1,7.2 oraz 7.3. Celem analizy będzie sporządzenie rozkładu przestrzennego projektów ogółem oraz w podziale na: rodzaje wsparcia, wartość dofinansowania, obszary realizacji (powiaty), typy odbiorców wsparcia, oraz zestawienie w/w cech ze wskaźnikiem stopy bezrobocia rejestrowanego oraz wskaźnikiem dostępności poszczególnych kategorii odbiorców wsparcia w poszczególnych powiatach. Wyniki analizy zostaną przedstawione w postaci map.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79419000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach