Przetargi.pl
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania z pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia sportu i rekreacji części budynku nr 10 przy ul. Węglowej 8 na potrzeby Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki wraz z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku, przy ul. Węglowej 8 na części działek o nr ewid. gr. 788/11 i 788/12, obr. 12 - Białystok Płd.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2018-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania z pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia sportu i rekreacji części budynku nr 10 przy ul. Węglowej 8 na potrzeby Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki wraz z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku, przy ul. Węglowej 8 na części działek o nr ewid. gr. 788/11 i 788/12, obr. 12 - Białystok Płd.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania z pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia sportu i rekreacji części budynku nr 10 przy ul. Węglowej 8 na potrzeby Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki wraz z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku, przy ul. Węglowej 8 na części działek o nr ewid. gr. 788/11 i 788/12, obr. 12 - Białystok Płd. 2. Zakres robót: zgodnie z Decyzją Nr 159/2017 z 10.03.2017 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót projektowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego opisu. 3. Roboty ogólnobudowlane: Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę części budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, powstałego w 1936 r. z cegły. Polegać ona będzie na wykonaniu 5-ciu sal do ćwiczeń wraz z towarzyszącymi im pomieszczeniami zapewniającymi prawidłowe działanie placówki. Przebudowa wewnętrzna polegać będzie na zlikwidowaniu jednego szybu windowego, w drugim - którego lokalizacja pozostaje bez zmian, zamontowana zostanie winda hydrauliczna. Zmiany konstrukcyjne obejmą ponadto wykonanie nowej klatki schodowej (wydzielonej pożarowo) oraz likwidację schodów wewnętrznych istniejących. Występuje również konieczność wzmocnienia konstrukcji stropodachu. Pozostałe projektowane zmiany dotyczące przebudowy budynku mają charakter funkcjonalny i nie wpływają na jego konstrukcję. Są to: budowa ścian działowych wydzielających projektowany układ pomieszczeń z niemal jednoprzestrzennych powierzchni obu modułów budynku, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z powiększeniem otworów okiennych oraz dostosowaniem części otworów do nowej funkcji wydzielonych pomieszczeń (wybicie otworów drzwiowych w miejscu okien), ocieplenie wewnętrzne budynku wraz z piaskowaniem elewacji z cegły, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wykonanie rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych oraz organizację miejsc parkingowych dla użytkowników obiektu. Podstawowe parametry części obiektu podlegającego przebudowie i zmianie sposobu użytkowania: Obiekt dwukondygnacyjny Wysokość obiektu 8,28 m - budynek niski (N) Kubatura brutto 7158,15 m2 Powierzchnia 2122,92 m2 Użytkowa 1367,93 m2 Pomocnicza 754,99 m2 Kondygnacje nadziemne 2 Kondygnacje podziemne 0 Szerokość elewacji frontowej 69,76 m. Uwagi: 1) zamawiający informuje, że w projekcie architektury cz. III wyposażenie nie ma rysunku AW1. Rysunek AW1 zawierał element który został wycofany z dokumentacji. Numeracja rysunków rozpoczyna się od rysunku AW2, 2) w ofercie proszę skalkulować wykładzinę schodów z PCV zgodnie z opisem technicznym ze strony 25, 26 opracowanie „Branża architektoniczna, część II”, 3) proszę skalkulować drabinkę aluminiową w cenie ofertowej zgodnie z rys AK1; przekrój F-F, 4) w przedmiarach branży budowlano - architektonicznej w poz. 4 - robót rozbiórkowych str. 4 ujęto skucie 2 cm warstwy posadzki na parterze, należy przyjąć gr. 3 cm skucia i wówczas ująć 32,95 m2 rozbiórek elementów konstrukcyjnych betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm, 5) proszę uwzględnić nie wyszczególnioną w przedmiarze belkę oporową z tarcicy nasyconej (impregnowanej) w pasie nadrynnowym detal nr 2 - belka oporowa 20x8 cm, 6) w poz. 110 przedmiaru architektury proszę w poz. 110 ująć w ofercie cenowej również obróbki blacharskie kominów, 7) do pozycji. 120 należy doliczyć jeszcze powierzchnię podstopnic -10,5 m2 dla schodów głównych i 3 m2 dla schodów przy ścianie poprzecznej, 8) proszę doliczyć wymurowanie ogniomuru: 9,5 m długości, h 40 cm, szer. 25 cm, wykonanie tynku zwykłego, 9) zamawiający informuje, że część robót ujęto w przedmiarach architektonicznych a część w przedmiarach konstrukcyjnych i należy przeanalizować jako całość robót budowlanych oba przedmiary. 4. Branża sanitarna: Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sanitarnych w budynku oraz wykonanie instalacji sanitarnych doziemnych i przyłącza wodociągowego zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową. Zakres szczegółowy robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: 1) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, - należy przewidzieć montaż klapy p.poż. w miejscu przejścia kanału nawiewnego N-8 Układu nr 1 przez przegrodę klatki schodowej (rys. związany nr S2 PW wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna branża sanitarna), 2) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 3) instalacja wewnętrzna wod – kan i c.w.u., 4) instalacja wewnętrzna p.poż, 5) przyłącze wodociągowe, 6) instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej. Uwagi: Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (badania kominiarskie, badanie wody - SANEPID i powietrza, Zakład Energetyczny, Wodociągi, Dozoru Technicznego itp.), opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, za kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej, sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 3 egz. 5. Instalacje elektryczne i teletechniczne: 1) rozdzielnica główna budynku, ppoż i rozdzielnice dystrybucyjne, 2) wewnętrzne linie niezasilające, 3) instalacje wnętrzowe budynku - gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania odbiorów technologicznych, 4) instalację odgromową i wyrównawczą, 5) instalacje niskoprądowe, w tym: okablowanie strukturalne (OS), monitoring wizyjny (CCTV), System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), System Przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych, 6) kanalizację kablową zewnętrzną. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz pozwoleniem na budowę. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2. (Do przedmiotu zamówienia nie wchodzi wyposażenie pomieszczeń.) Boisko wchodzi do przedmiotu zamówienia i należy ująć je w wycenie ofertowej. Do wyceny należy przyjąć tylko wyposażenie stałe ujęte w przedmiarach robót branży budowlanej - Architektura), 2) wykonawca dodatkowo powinien skosztorysować wykonanie i montaż tabliczek o wymiarach 25cm x 35 cm informujących, że projekt sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego. Biuro Komunikacji Społecznej uzgodni projekt i napisy na tabliczkach, 3) materiały z rozbiórki stają się własnością wykonawcy, 4) wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty wraz z wbudowanymi materiałami na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, 5) wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych w umowie, a także uzgodnionymi z zamawiającym i zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy, 6) materiały i wyroby powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej i być w I gatunku, 7) na każde żądanie zamawiającego (inspektora/inspektorów nadzoru) wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 8) wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy, 9) wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów BHP i P.Poż., 10) wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 11) wykonawca winien przewodzić w ofercie wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy i oczyszczaniem na bieżąco dojazdu do budynku, 12) wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy oraz zaopatrzenie w konieczne do realizacji media (woda, energia elektryczna). W przypadku gdy wykonawca na pomieszczenia socjalne zajmie pomieszczenia Zamawiającego przeznaczone do remontu i przebudowy, opłata za użytkowanie tych pomieszczeń będzie wynosiła 2000,00 zł za miesiąc użytkowania. Opłatę Zamawiający potraci z faktur za roboty budowlane, 13) wykonawca dokona wszystkich koniecznych badań i sprawdzeń oraz przedłoży ich wyniki Zamawiającemu celem sprawdzenia i weryfikacji oraz załączy ich wyniki w dokumentacji powykonawczej, 14) po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca posprząta cały teren inwestycyjny z gruzu, odpadów, śmieci i innych nieczystości. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia o których mowa w załącznikach nr 3, 4 i 5 do SIWZ), 2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach