Przetargi.pl
Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach

Powiat Ropczycko - Sędziszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 306 , fax. 172 228 571
 • Data zamieszczenia: 2019-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  ul. Konopnickiej 5
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 306, fax. 172 228 571
  REGON: 69058143600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje Przebudowę układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach w zakresie określonym w Kosztorysie ofertowym (Część III SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Część V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Część IV SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na roboty gwarancji i rękojmi na na okres minimum 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 20 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) Podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (forma pisemna), b) Podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (forma pisemna); c) Dowód wniesienia wadium d) Wypełniony i podpisany kompletny Kosztorys ofertowy (Część III SIWZ) e) Zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) ogłoszenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach