Przetargi.pl
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”

Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-601 Gdańsk, Prof. Witolda Andruszkiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583233400, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583233400, , fax. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdanskiewody.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”. Adres inwestycji: 80-204 Gdańsk, rejon ul. Suchej i ul. Uczniowskiej sz. Nr 5/5 obręb 0058 Gdańsk, dz. Nr 93, 146/3, 146/4 obręb 0059 Gdańsk Zamówienie obejmuje: 1) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”; 2) przebudowę istniejącego wodociągu między studniami D1 -D2. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi: 1) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”, 2) przebudowę istniejącego wodociągu między studniami D1 -D2, 3) nadzór nad robotami przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi sanitarnymi; 4) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby realizacji budowy wraz z opłatami; 5) kontakt z gestorami sieci w trakcie stwierdzenia kolizji z innym uzbrojeniem wraz ze spisywaniem notatek stwierdzających brak zniszczeń; 6) prowadzenie dzienników budowy przez Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami; 7) wykonanie oznakowania zgodnego z projektem Organizacji Ruchu; 8) obsługa geodezyjna wraz z dostarczeniem mapy powykonawczej z ośrodka geodezyjnego. 4. Szczegółowy zakres robot oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Projekt Budowlany przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia szczegółowo określa załączony do SIWZ wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach