Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń po pracowni tomografii komputerowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 90 21 , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 90 21, fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń po pracowni tomografii komputerowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń po pracowni tomografii komputerowej zlokalizowanych na parterze budynku w skrzydle zachodnim budynku głównego szpitala, o numerach: 007, 008, 009, 010, 011, 012 (Projekt Architektury i Technologii, rzut parteru i wyposażenia, rysunek nr 2) celem utworzenia trzech sal chorych z łazienkami, wyposażonych w instalację umożliwiającą zapewnienie nadzoru kardiologicznego dla wszystkich łóżek ( łącznie 13). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowo - technicznej pn.: „Przebudowa części piwnicznej oraz klatki schodowej z pomieszczeniami przyległymi na każdej kondygnacji w skrzydle zachodnim budynku głównego w SPWSZ w Szczecinie przy ul. A. Sokołowskiego 11, w granicach działki 2/10 obręb 4015”. Miejsce wykonania robót: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11 w granicach działki nr 2/10 obręb 4015 Szczecin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 1 i 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia, którego częścią jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 9 700,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w PEKAO S.A., nr rachunku 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739, z dopiskiem na przelewie: „Wadium do postępowania EP/220/35/2019” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 A do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpis z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 4) Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy Pzp) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 1A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1 i 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Oświadczenie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 5. Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 1) polisę OC, spełniającą wymagania zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, 2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby o których mowa w Rozdziale V lit. b pkt II wymaganych przez Zamawiającego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 3) kserokopie dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w Rozdziale V lit. b pkt II do właściwej izby samorządu zawodowego, 4) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach