Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym

Powiat Jarociński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, al. Niepodległości 10-12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 920 , fax. 627 473 337
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jarociński
  al. Niepodległości 10-12
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 920, fax. 627 473 337
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część I – Dobudowa chodnika w Żółkowie Chodnik w Żółkowie zaprojektowany został na odcinku drogi 4190 SP o długości 520 m od skrzyżowania z drogą 4191P do skrzyżowania z drogą 4190P. Szerokość chodnika z kostki brukowej wynosi 1,5 m i 2,0 m. Zadanie obejmuje również wykonanie przejścia dla pieszych. Część II – Dobudowa chodnika w Jarocinie Chodnik w Jarocinie zlokalizowany będzie wzdłuż ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego na długości 293 m o szerokości zmiennej do 2 m. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz wymianę krawężnika ulicznego. Część III – Dobudowa chodnika w Wojciechowie Chodnik w Wojciechowie obejmuje odcinek przy drodze powiatowej nr 4207P o długości 91 m od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Borku Wlkp. do przejazdu kolejowego. Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0 m wraz z utwardzeniem pobocza. Roboty budowlane opisane powyżej będą wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym.”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa: – Dokumentacja projektowa – Część opisowa – Część I, II, III, stanowiąca Załącznik nr 7a do SIWZ, – Dokumentacja projektowa – Część rysunkowa – Część I, II, III, stanowiąca Załącznik nr 7b do SIWZ, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Część I, II, III, stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Przedmiary robót: – Przedmiar robót – Część I, stanowiący Załącznik nr 9a do SIWZ, – Przedmiar robót – Część II, stanowiący Załącznik nr 9b do SIWZ, – Przedmiar robót – Część III, stanowiący Załącznik nr 9c do SIWZ. Do użytych w dokumentach wymienionych w punktach 1) – 3) słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie towarów i wskazanie nazw firm, producentów, dystrybutorów dodaje się w każdym miejscu słowa: „lub równoważne” tzn. o takich samych lub wyższych parametrach technicznych i jakościowych”. Ilekroć w dokumentach wymienionych w punktach 1) – 3) przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, innych wyrobów spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia w Części I, II, III na okres minimum 36 miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium: dla Części I w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) dla Części II w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) dla Części III w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 t.j.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt 1.1) SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1. i 2.2. do SIWZ, 3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (w zależności od części na którą składana jest oferta), 4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na te zasoby, 5) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XII pkt 3 i 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach