Przetargi.pl
Prowadzenie i nadzór nad dostępem do Ośrodka Rekreacji znajdującego się na terenie miejscowości Skorochów

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4334316, 604413186 , fax. 774 332 956
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.
  aleja Wojska Polskiego 2
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4334316, 604413186, fax. 774 332 956
  REGON: 53060398100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wikakwa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie i nadzór nad dostępem do Ośrodka Rekreacji znajdującego się na terenie miejscowości Skorochów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie i nadzór nad dostępem do Ośrodka Rekreacji znajdującego się na terenie miejscowości Skorochów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92330000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną