Przetargi.pl
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45835 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 17 993 , fax. 77 44 61 681
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
  ul. Wrocławska 158
  45835 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 17 993, fax. 77 44 61 681
  REGON: 16153334900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cwkopole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na utwardzeniu i uzbrojeniu terenu w sieć instalacji elektrycznej, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie wykopów oraz przekopów pod instalacje elektryczną, 2. Wykonanie instalacji elektrycznej do punktów oświetleniowych wraz z montażem fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe, 3. Zagęszczenie oraz utwardzenie gruntów- przygotowanie podłoża pod ciągi piesze i jezdne, 4. Wzmocnienie nawierzchni - ułożenie geokraty na podsypce z piasku ostrego płukanego, 5. Uzupełnienie geokraty kruszywem i ziemią zgodnie z projektem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. 2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w formie pieniężnej. W przeciwnym razie oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób niewłaściwy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy. 3) Zamawiający uzna wadium za wniesione, jeżeli wadium wnoszone w formie pieniądza znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (nastąpi uznanie rachunku bankowego) przed upływem terminu na składanie ofert 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 62 1160 2202 0000 0003 4763 7503 5) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który złożył ofertę jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego http://www.cwkopole.pl/zamowienia-publiczne informacji, o której mowa w rozdziale 11 pkt 5 SIWZ, do samodzielnego przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - przykładowy Załącznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy lub wszyscy Wykonawcy odrębnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach