Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim.

Gmina Solec Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 387 01 00 , fax. 523 871 253
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec Kujawski
  ul. 23 Stycznia 7
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 387 01 00, fax. 523 871 253
  REGON: 52888200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlano-wykonawczego, który będzie podstawą do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych w zakresie: budowy oświetlenia drogi gminnej nr 051075C - ul. Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej według warunków szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ:  Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 8,  Projekcie umowy – złącznik nr 7. Zamówienie obejmuje w szczególności:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: a)projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim, zawierającego co najmniej: projekt budowy oświetlenia ulicznego, projekt przebudowy lub zabezpieczenia sieci i instalacji kolidujących z planowanym oświetleniem drogi; b)projektu wycinki drzew; c)szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem, które zawierać będą szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót budowlanych w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, ich kontroli jakości, dokonywania obmiarów, odbiorów i płatności d)przedmiaru robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem; e)kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż objętych opracowaniem; f)wytycznych do informacji BIOZ. opracowanie materiałów do wniosku, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego wymaganej prawem decyzji administracyjnej do prowadzenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 K.C.) swojego przedstawiciela jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Z pełnomocnictwa jw. wynikać musi wprost, że zostało ono udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednemu z nich lub innej osobie – do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach