Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku od ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-202 Częstochowa, Legionów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , fax. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  Legionów 52
  42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , fax. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku od ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dla zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach" zakres inwestycji stanowi załącznik nr 1. Dokumentacja projektowa winna zawierać: a) projekt budowlany część drogowa b) projekt odwodnienia (zgodnie z załączonymi warunkami), c) projekt oświetlenia ulicznego (zgodnie z załączonymi warunkami), d) projekt kanału technologicznego (zgodnie z załączonymi warunkami), e) projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, badania geotechniczne podłoża gruntowego zawierające: - wskaźnik nośności CBR, - wskaźnik zagęszczenie, - ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej, - moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny, - poziom zwierciadła wody gruntowej, - rozstaw otworów badawczych co 100,00m, Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać w miejscach projektowanej jezdni. f) inwentaryzację i projekt zieleni. W przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z inwestycja, a spełniających kryteria pomnika przyrody, bądź uznanej za pomnik przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomnik przyrody, należy uzyskać opinie dendrologa i wykonać USG wycinanych drzew. g) projekt organizacji ruchu także w formacie dwg (należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej). h) projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego. O warunki Gestorów sieci, Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpi we własnym zakresie. i) opracować operat wodnoprawny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne j) przedmiary robót, k) kosztorysy inwestorskie. l) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W ofercie cenowej należy wyszczególnić koszt opracowania: - dokumentacji budowlanej dla budowy kanału technologicznego, - planu wycinki drzew i krzewów. Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do: siwz nr 11 i umowy nr 1. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: w tym postępowaniu Zamawiający nie znajduje czynności w zakresie realizacji zmówienia polegającym na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy-Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp: 1 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Inne wymagane dokumenty: 1 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO Należy wypełnić, podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 4. 2 DRUK OFERTA Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 8. 3 PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4 PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 5 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU Załącznik nr 9. Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 6 WZÓR UMOWY Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty) 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stanowi załącznik do: siwz nr 11 i umowy nr 1 (nie należy załączać do oferty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach