Przetargi.pl
Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o.

URBIS sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Chrobrego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 245 800 , fax. 614 263 567
 • Data zamieszczenia: 2018-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URBIS sp. z o.o.
  Chrobrego 24/25
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 245 800, fax. 614 263 567
  REGON: 63095249000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urbis.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia lub zezwolenia, tj. posiadają aktualną koncesję MSWiA, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.Dz. U. 2018, poz. 2142)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach