Przetargi.pl
na dostawę pieczywa na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 54131 Wrocław, ul. Mączna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na dostawę pieczywa na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 15811000-6– pieczywo. 3. Towar będzie dostarczany do magazynu żywnościowego mieszczacego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 oraz do poszczególnych domów pomocy społecznej mieszczących się przy: ul. Mącznej 3, ul. Kaletniczej 8 i ul. Rędzińskiej 66/68. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego pieczywa i jego wniesienia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – rodzaj, opis i ilość zamawianych towarów zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. kalkulacji cenowej i stanowi jej integralną część. 4. Wykonawca wykona zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach