Przetargi.pl
. „Montaż i demontaż przegrody śryżowej na rzece Wiśle w miejscowości Popłacin w sezonie zimowym 2019/2020”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  . „Montaż i demontaż przegrody śryżowej na rzece Wiśle w miejscowości Popłacin w sezonie zimowym 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Montaż i demontaż przegrody śryżowej na rzece Wiśle w miejscowości Popłacin w sezonie zimowym 2019/2020”, obejmujące zakresem: 1.Wykonanie bezpiecznika z liny polipropylenowej to wykonanie zaplotów obustronnych na linie - lina po zaplocie L=2,5 mb; 2. Montaż przegrody polega na dostarczeniu - doholowaniu przęseł przegrody z portu w Płocku - Radziwiu do miejsca posadowienia i zapięciu do pływaków działowych. 3. Rozpięcie przegrody po zamarznięciu rzeki należy wykonać na polecenie inwestora - konieczność robót na lodzie, odcinanie pływaków działowych z lodu. Każde przęsło należy rozpiąć jednostronnie , rozcinając bezpiecznik z liny polipropylenowej 4. Powtórne zapięcie - ewentualnie po zimowym ruszeniu rzeki polega na dociągnięciu - doholowaniu jednostronnie rozpiętych przęseł i ich ponownym zapięciu do pływaka działowego. 5. Demontaż przegrody wykonać po zaniku zjawisk lodowych - należy dokonać obustronnego odpięcia przęseł i odprowadzenie - odholowanie do portu w Płocku - Radziwiu. 6. Remont pływaka przęsłowego - wymiana łączników łańcuchowych: należy odciąć łańcuch od pływaka, następnie założyć nowy łańcuch, przyspawać do pływaka - stosować łańcuch techniczny o dł 0,30 m na łącznik pojedyncze ogniwo z pręta Ø 13 mm, śruby nowe M 16 x 60 w ilości 3 szt na łącznik. 50 szt 7. Naprawa przedziurawionych i uszkodzonych pływaków fi 400 mm, L 4m , prace spawalnicze, 8. Demontaż pływaków przesuniętych na linie – należy rozkręcić obejmę na linie, ustawić pływak we właściwym miejscu i skręcić obejmy na linie, stosować śruby M16 x 60 w ilości 9 szt na pływak – 35 pływaków, 9. Wykonanie liny przęsłowej fi 32 mm L= 125mb po zaplocie , szt 3. 10. Wykonanie liny mocującej pływaki działowe fi 32 mm 150 mb wraz z zakauszowaniem szt 4. 11. Wyznaczenie pali mocujących nr 8, 9, 10, 11 Na podstawie inwentaryzacji powykonawczych znane są współrzędne lokalizacji pali pod wodą. Wytyczenie geodezyjne lokalizacji pali w celu ułatwienia pracy nurkowi. 12. Odkopanie pali nr 8, 9, 10, 11, Dno wokół pali jest zabezpieczone narzutem kamiennym typu ciężkiego, w pozostałościach materacy faszynowo kamiennych i narzucie kamiennym należy ustalić lokalizacje pali kotwiących. Belka kotwiąca jest wykonana z fragmentu grodzicy i aby nie uległa przesunięciu jest do niej przyspawane strzemiono okalające oba pale. Przy pomocy nurka należy namierzyć belkę zapartą o pale wbite w dno rzeki, belkę ze strzemionem zdjąć z pali. Montaż liny polega na przecięciu strzemiona, założeniu zakauszowanej liny na belkę a następnie nałożeniu belki ze strzemionem na dwa pale. Lina powinna być ułożona między palami, zaś belka zaparta o dwa pale od strony górnej wody. Prawidłowość wykonania zapięcia liny na pale powinna być potwierdzona atestem nurkowym. Rzędne pali: nr 8-54,50; nr 9-54,50; nr 10-53,50, nr 11-52,70. Maksymalna grubość namułu warstwy do usunięcia ca 1,5 m przy pali 10 i 11. 13. Wykonanie śrub łączących przęsła pływakowe z pływakiem działowym, oraz liny kotwiące z pływakiem działowym szt. 18 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja (mapy poglądowe, rysunki przedmiar prac), stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.2. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 201 r. poz. 2268 z późn. zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu . Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. 3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj. roboty ziemne i konstrukcyjne wykonywane metodą mechaniczną lub ręczną w zakresie realizacji Zadania pn. „Montaż i demontaż przegrody śryżowej na rzece Wiśle w miejscowości Popłacin w sezonie zimowym 2019/2020”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 24.10. 2019 r. do godz. 10:00 w kwocie 6.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 z dopiskiem „wadium-przetarg-WA.ROZ.281.71.2019- Montaż i demontaż przegrody śryżowej na rzece Wiśle w miejscowości Popłacin w sezonie zimowym 2019/2020” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) w ofercie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy) Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje ściśle wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i przedłoży zamawiającemu Kosztorys, dostosowany do złożonej oferty, który będzie stanowić załącznik do umowy. Kosztorys ten jest niezbędny zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach