Przetargi.pl
Kontrola okresowa obiektów budowlanych wynikająca z zapisów art.. 62 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy Prawo budowlane w obiektach administrowanych przez 22. BLT w Malborku - II postępowanie

22 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82200 Malbork, ul. 17 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 713, 261 536 216, , fax. 261 536 275, 261 536 713
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
  ul. 17 Marca 20
  82200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 713, 261 536 216,, fax. 261 536 275, 261 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola okresowa obiektów budowlanych wynikająca z zapisów art.. 62 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy Prawo budowlane w obiektach administrowanych przez 22. BLT w Malborku - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu w 2018r. okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego (pięcioletniej i rocznej) i sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 22. BLT Malbork.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Część 1 - 600,00 zł Część 2 - 600,00 zł Część 3 - 200,00 zł Część 4 - 140,00 zł Część 5 - 2.300,00 zł Część 6 - 1.300,00 zł Część 7 - 400,00 zł Część 8 - 100,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). b) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach